Підготовка                              _____Доктора філософії_______________

в галузі знань                         _____27 – «Транспорт»________________

спеціальності                         _____275.03 – «Транспортні технології _____(на автомобільному транспорті)»

за освітньою програмою      ___«Транспортні системи»_____________

метою курса є розвинути в аспірантів дослідницькі навики в області методологічних основ менеджменту, а також надати нові теоретичні знання щодо процесу формування сучасних моделей, концепцій менеджменту, практичні навички та вміння застосовувати основні положення теорії менеджменту для розкриття причин та пошуку джерел розвитку у конкретному предметному напрямку.

Основними    завданнями     вивчення       навчальної        дисципліни    є формування комплексу знань, вмінь та уявлень з питань застосування комп’ютерів для математичного моделювання механічних систем будівельних, дорожніх машин, механічного обладнання та організаційно - технічних систем використовування.

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів системного мислення, теоретичної і практичної бази системного дослідження при аналізі проблемно-орієнтованих проблем з ухваленням рішень в області професійної діяльності з використанням інформаційних технологій.