Курс «Технології захисту довкілля» призначено для здобувачів третього освітнього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 101 – «Екологія» галузі знань 10 – «Природничі науки» за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека» і входить в цикл дисциплін професійної підготовки за вільним вибором здобувача.

Курс розроблено на основі проекту галузевого стандарту вищої освіти з урахуванням досвіду підготовки фахівців з екології.

Дисципліна призначена для формування у здобувачів освіти наукових основ інженерно-технічних знань щодо методів і технологій захисту довкілля від антропогенних навантажень для подальшого наукового пошуку і розвитку нових високоефективних природоохоронних технологій.