Теми тижня

 • Опис навчальної дисципліни

  Мета вивчення навчальної  дисципліни забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі природничих наук, здатних розв’язувати комплексні проблеми забезпечення належної якості навколишнього середовища шляхом організації ефективної системи екологічного управління на всіх рівнях.

   Набуті компетентності  

  Інтегральні: КІ 1. Здатність розв’язувати складні комплексні проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

  Загальні: ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК08. Здатність працювати автономно. ЗК09. Здатність розробляти та управляти проектами.

  Фахові: СК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування. СК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій. СК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації природокористування.

  Передумови для вивчення дисципліни: _ОК 1.4 Фундаментальна та прикладна математична підготовка

  Очікувані результати навчання з дисципліни РН01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати  та поглиблювати науку про навколишнє середовище. РН 03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. РН 04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням наукового методу пізнання. РН 05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування.  РН 06 Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх складових. РН 07 Самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення наукових досліджень у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. РН 11 Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під час реалізації комплексних наукових проектів.