Даний курс передбачений для вивчення дисципліни "Основи менеджменту" студентами третього курсу денної форми навчання напрямку підготовки 275 "Транспортні технології". Використовуючи даний курс студенту матимуть змогу самостійно вивчати додаткову інформацію по дисципліни та перевіряти отримані в ході навчанні знання.

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з сучасним зі сучасними комп’ютерними технологіями, зокрема Matlab, для розв’язання обчислювальних та інформаційних задач, типових для інженерної діяльності за фахом.

Нормативна навчальна дисципліна «Комп'ютерні технології та засоби розв'язання інженерних задач» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона вивчається в другому семестрі та забезпечує вивчення у подальшому всіх фахових дисциплін. Передумовами вивчення дисципліни є дисципліни «Основи інформаційних технологій», «Вища математика»