Теми тижня

 • Опис дисципліни "Системний аналіз якості навколишнього середовища" (3 освітній рівень)

  Метою вивчення навчальної  дисципліни є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі природничих наук, здатних розв’язувати комплексні проблеми забезпечення належної якості навколишнього середовища шляхом застосування принципів та підходів системного аналізу. 

 • Тиждень 1.

  Тема 1. «Базові  поняття системного аналізу якості навколишнього   середовища»

  СРС 1. «Розробка природоохоронних технологій із застосуванням методів математичного моделювання »

 • Тиждень 2

  Тема 2. «Суть системного аналізу»

  СРС 1 «Розробка природоохоронних технологій із застосуванням методів математичного моделювання »

 • Тиждень 3

  Тема 3. «Етапи системного аналізу» 

  СРС 1 «Розробка природоохоронних технологій із застосуванням методів математичного моделювання »

 • Тиждень 4

  Тема 4. «Основні методи неформального системному аналізу»

  СРС 2 «Застосування методів та підходів системного аналізу для оптимізації роботи технологічного та виробничого природоохоронного обладнання»

 • Тижень 5

  Тема 5. «Основі інструменти  системного аналізу навколишнього середовища»

  СРС 2 «Застосування методів та підходів системного аналізу для оптимізації роботи технологічного та виробничого природоохоронного обладнання»

 • Тиждень 6

  Тема 6. «Нормативно-правове регулювання природоохоронної діяльності»

  СРС 2 «Застосування методів та підходів системного аналізу для оптимізації роботи технологічного та виробничого природоохоронного обладнання»

 • Тиждень 7

  Тема 7. «Методи і критерії оцінки якості компонентів навколишнього природного середовища»

  СРС 3 «Аналіз структурно-логічних зв’язків щодо протіканні екодеструктивних процесів у навколишньому середовищі»

 • Тиждень 8

  Тема 8. «Екологічна оцінка стану і якості компонентів навколишнього природного середовища»

  СРС 3 «Аналіз структурно-логічних зв’язків щодо протіканні екодеструктивних процесів у навколишньому середовищі»

 • Тиждень 9

  Тема 9. «Оцінка складових природно-рекреаційного потенціалу територій (акваторій)»

  СРС 3 «Аналіз структурно-логічних зв’язків щодо протіканні екодеструктивних процесів у навколишньому середовищі»

 • Тиждень 10

  Тема 10. «Аналіз і оцінка стану антропогенно-змінених екосистем (ландшафтів)»

  СРС 4 "Системно-математичне моделювання клімато-орієнтованих природних та антропогенних процесів» 

 • Тиждень 11

  Тема 11. «Комплексні показники стану довкілля»

  СРС 4 «Системно-математичне моделювання клімато-орієнтованих природних та антропогенних процесів» 

 • Тиждень 12

  Тема 11. «Комплексні показники стану довкілля»

  СРС 4 «Системно-математичне моделювання клімато-орієнтованих природних та антропогенних процесів» 

 • Тиждень 13

  Тема 12. «Планування, впровадження, контроль й аналіз систем екологіч-ного менеджменту»

  СРС 5 «Системно-аналітичний підхід щодо оцінювання впливу техногенного лінійного об’єкту на навколишнє природне середовище»

 • Тиждень 14

  Тема 13. «Аналіз життєвого циклу продук-ції та визначення його впливу на довкілля»

  СРС 5 «Системно-аналітичний підхід щодо оцінювання впливу техногенного лінійного об’єкту на навколишнє природне середовище»

 • Тиждень 15

  Тема 14. «Критерії, методика та процедури проведення екологічного маркування»

  СРС 5 «Системно-аналітичний підхід щодо оцінювання впливу техногенного лінійного об’єкту на навколишнє природне середовище»

 • Тиждень 16

  Тема 15. «Методологія і методика захисту об’єк-тів навколишнього сере-довища: вітчизняний та світовий досвід»

  СРС 6 «Системно-аналітичний підхід щодо оцінювання впливу техногенного лінійного об’єкту на соціальне середовище»

 • Тиждень 17

  Тема 16. «Інженерно-екологічні  методи та технології охорони довкілля»

  СРС 6 «Системно-аналітичний підхід щодо оцінювання впливу техногенного лінійного об’єкту на соціальне середовище»

 • Тиждень 18

  Тема 17. «Екологічне проектування та впро-вадьження природо-охоронних  технологій»

  СРС 6 «Системно-аналітичний підхід щодо оцінювання впливу техногенного лінійного об’єкту на соціальне середовище»

 • Тиждень 19

  Тема 18. «Норми, методи контролю та ефектив-ності  природоохоронних технологій»

  СРС 7 «Системно-аналітичний підхід щодо нормування впливу техногенного лінійного об’єкту на компоненти навколишнього середовища у зоні впливу»

 • Тиждень 20

  Тема 19. «Біологічна безпека сучасних технологій»

  СРС 7 «Системно-аналітичний підхід щодо нормування впливу техногенного лінійного об’єкту на компоненти навколишнього середовища у зоні впливу»

 • Тиждень 21

  Тема 20. «Загальні уявлення про екологізацію»

  СРС 7 «Системно-аналітичний підхід щодо нормування впливу техногенного лінійного об’єкту на компоненти навколишнього середовища у зоні впливу»

 • Тиждень 22

  Тема 21. «Принципи екологізації економіки»

  СРС 8 «Системно-аналітичний підхід щодо визначення та підвищення рівня екологічної безпеки  при експлуатації техногенного лінійного об’єкту»

 • Тиждень 23

  Тема 22. «Моделі виробничих процесів з екологічної  точки зору»

  СРС 8 «Системно-аналітичний підхід щодо визначення та підвищення рівня екологічної безпеки  при експлуатації техногенного лінійного об’єкту»

 • Тиждень 24

  Тема 23. «Принципи екологізації окремих галузей економіки та освіти»

  СРС 8 «Системно-аналітичний підхід щодо визначення та підвищення рівня екологічної безпеки  при експлуатації техногенного лінійного об’єкту»