Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у пошукачів теоретичних знань і практичних вмінь стосовно екологічної безпеки наукових розробок та . чітке розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є конкретна діяльності в сфері екологічної безпеки, що розглядається як складна ієрархічна структура.

Очікувані результати навчання з дисципліни

знати:

- базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни;

- основні напрямки досліджень із проблем екологічної безпеки, історія їх розвитку;

- наукові підходи щодо пошуку можливостей виходу із кризового стану якості навколишнього природного середовища;

- шляхи та закономірності формування екологічної небезпеки;

-ієрархічну структуру екологічної небезпеки, характеристику основних її складових;

- територіальну та часову структуризацію екологічної небезпеки;

-державну політику у галузі екологічної безпеки;

- структуру, задачі, функції та правовий статус державної служби в галузі забезпечення екологічної безпеки,

- соціальні аспекти забезпечення екологічної безпеки.

- роль наукових досліджень та інформації у розв’язанні проблем екологічної безпеки.

- принципи організації та основні закономірності управління екологічною безпекою;

- регіональні особливості функціонування екологічної безпеки;

вміти:

- використовувати ключові слова в дефініції понять;

- визначати головні властивості екосистем та геосистем з точки зору формування екологічної небезпеки;

- проводити аналіз виникнення екологічно небезпечних ситуацій;

- виділяти найбільш характерні для конкретного регіону складові екологічної небезпеки, визначати її рівні;

- визначати структуру та функціональні задачі органів управління екологічною безпекою;

- розробляти конкретні заходи щодо управління екологічною безпекою;

- спрямовувати свою науково-дослідницьку діяльність на вирішення регіональних проблем екологічної безпеки.