Теорія ймовірностей та математична статистика

Вишневецький Олександр Леонідович, доцент, кандидат фіз.-мат наук

Послідовність викладу навчального матеріалу курсу - традиційна. Він починається з основ комбінаторики і основних понять теорії ймовірностей: випадкових подій, дій над ними; вводяться поняття ймовірності і методи її знаходження в найпростіших випадках. Потім розглядаються випадкові величини, дискретні і неперервні. кореляція випадкових величин, випадкові вектори. На закінчення викладені основи математичної статистики, включаючи перевірку статистичних гіпотез. Последовательность изложения учебного материала курса – традиционная. Он начинается с основ комбинаторики и основных понятий теории вероятностей: случайных событий, действий над ними; вводятся понятия вероятности и методы ее нахождения в простейших случаях. Затем рассматриваются случайные величины, дискретные и непрерывные. корреляция случайных величин, случайные векторы. В заключение изложены основы математической статистики, включая проверку статистических гипотез.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=926 щоб відкрити ресурс.