Цей курс  покликаний ознайомити студентів з гідросферою як середовищем життя,  функціонуванням  та  закономірностями існування  гідробіонтів, антропогенним  впливом  на  водні екосистеми. Розглядаючи  водну екосистему як  цілісну функціональну одиницю біосфери, гідроекологія спирається на такі базові  дисципліни,  як  ботаніка,  зоологія,  гідрологія,  геологія  з основами  геоморфології,  гідрохімія.

Дисципліна є одним з компонентів Освітньо-професійної програми "Екологія та охорона навколишнього середовища і спрямована на придбання  студентами  теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для організації й особистої участі в роботах зі створення систем екологічного менеджменту на підприємствах (установах), що виробляють товари й послуги; підготовці систем менеджменту до сертифікації на відповідність вимогам стандарту ISO 14001.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у майбутніх фахівців знань, умінь та практичних навичок спрямованих на засвоєння концепцій здійснення моніторингу навколишнього природного середовища на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях; ведення кадастрів природних ресурсів, обліку об’єктів, що шкідливо впливають на стан довкілля, прогнозування стану довкілля на перспективу, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для проведення природоохоронних заходів та їх представлення в картографічному вигляді.

Метою викладання навчальної дисципліни «Заповідна справа» є засвоєння майбутніми фахівцями-екологами необхідного мінімуму знань про екополітичні, теоретичні та практичні основи, нормативно-правове, наукове та інституційне забезпечення заповідної справи та формування у них навичок із охорони та управління об’єктами і територіями природно-заповідного фонду та екомережі, їх створення та розширення.

Програма навчальної дисципліни “Біоіндикація та біотестування навколишнього середовища” розроблена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 10 – “Природничі науки” за спеціальністю 101 «Екологія».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності, категорії і концепції забруднення довкілля і принципи оцінки його масштабів за  допомогою живих организмів.

Основні задачі дисципліни – формування у студентiв комплексу знань, навичок та уявлень при принципи біоіндикації, основні системи оцінки ступеню забруднення грунтів чи водойм на основі стану їх екосистем, які необхідні для рішення професійних завдань відповідно посадовим обов’язкам в галузі прикладної екології.

Екологічна експертиза - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища  і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Географічна інформаційна система (ГІС) - це інформаційна система, що забезпечує введення, інтеграцію, зберігання, обробку, аналіз, моделювання і відображення просторових даних  і пов'язаних з ними непросторових, а також отримання на їх основі інформації і знань про географічний простір.
Серед усього різноманіття традиційних областей використання ГІС помітно домінує нова її галузь - екологічна. Використання ГІС в екології дозволяє за запитом оперативно отримувати екологічну інформацію, що відображається на електронній карті, оцінювати стан екосистеми і прогнозувати її розвиток.

Курс призначений для підготовки бакалаврів в галузі знань 10 Природничі науки напряму підготовки 101 Екологія

Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса, быстро адаптироваться к современным условиям развития экономики.