Предметом навчальної дисципліни є закономірності розвитку урбогеосоціосистеми в цілому та взаємного впливу її компонентів на території, що прилягають, і їх біологічні системи.

Основні задачі дисципліни – формування у здобувачів знань про масштабність та інтенсивність антропогенного впливу на екосистеми міста, системи умінь щодо рішення актуальних проблемних завдань на стереотипному рівні та уявлень про місце дисципліни у системі наукових знань.

Програма навчальної дисципліни “Біоіндикація та біотестування навколишнього середовища” розроблена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 10 – “Природничі науки” за спеціальністю 101 «Екологія».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності, категорії і концепції забруднення довкілля і принципи оцінки його масштабів за  допомогою живих организмів.

Основні задачі дисципліни – формування у студентiв комплексу знань, навичок та уявлень при принципи біоіндикації, основні системи оцінки ступеню забруднення грунтів чи водойм на основі стану їх екосистем, які необхідні для рішення професійних завдань відповідно посадовим обов’язкам в галузі прикладної екології.

Екологічна експертиза - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища  і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є отримання базових знань про екологічні наслідки впливу антропогенної діяльності, соціально-політичної системи суспільства на стан природних ресурсів та характер використання рекреаційних ресурсів.

Основні завдання вивчення дисципліни “Рекреаційні ресурси біосфери” є полягають у формуванні у студентів комплексу знань, вміть та уявлень про існування складних взаємозв¢язків в системі “біосфера-природні ресурси-рекреаційна діяльність”, визначення існуючих та перспективних напрямків використання природно-рекреаційного потенціалу для потреб суспільства.