Метою вивчення навчальної  дисципліни  є засвоєнні майбутніми фахівцями-екологами необхідного мінімуму знань щодо екополітичних, теоретичних та практичних основ, нормативно-правового, наукового та інституційного забезпечення заповідної справи та формування у них навичок із охорони та управління об’єктами і територіями природно-заповідного фонду та екомережі, їх створення та розширення.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у майбутніх фахівців знань, умінь та практичних навичок спрямованих на засвоєння концепцій здійснення моніторингу навколишнього природного середовища на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях; ведення кадастрів природних ресурсів, обліку об’єктів, що шкідливо впливають на стан довкілля, прогнозування стану довкілля на перспективу, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для проведення природоохоронних заходів та їх представлення в картографічному вигляді.

Метою вивчення навчальної  дисципліни є забезпечення загальної підготовки у галузі аналізу складних природних та антропогенно-змінених екосистем, формування у студентів знань та вмінь використовувати сукупність методів, прийомів та алгоритмів системного підходу при аналізі якості навколишнього середовища, дослідженні його змін та обґрунтуванні шляхів вирішення складних екологічних проблем, які виникають в навколишньому середовищі внаслідок впливу природних та антропогенних чинників.