Основи підприємництва

Шершенюк Олена Миколаївна, доцент кафедри економіки і підприємства, к.е.н.

Навчальний курс «Основи підприємництва» вивчає теорію та практику підприємництва як провідної форми господарювання за умов ринкової економіки, основні правила сучасної підприємницької діяльності, засади та умови створення і функціонування суб'єкта підприємництва. Метою курсу є формування підприємницької культури і системи спеціальних знань з організації суб'єктів підприємницької діяльності, набуття практичних навичок щодо застосування понять, принципів та методів для заснування власної справи та забезпечення успішного її розвитку. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є одержання студентами знань та умінь у сфері початкових дій у бізнесі, розумінні логіки та схем підприємницької діяльності у загальному вигляді, типології підприємства, дослідженні середовища підприємницької діяльності, соціальної та етичної відповідальності бізнесу, процесу створення підприємства, аналізу власних можливостей щодо кар’єри у бізнесі. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати: понятійно-категорійний апарат підприємництва; основні види та організаційно-правові форми підприємництва; функції та принципи здійснення підприємництва; рушійні сили розвитку підприємництва; фактори зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу на підприємницьку діяльність; технологію та основні етапи заснування підприємницької справи; структуру процесу оцінки й управління ризиками; шляхи розвитку підприємництва; суть бізнес плану, як основного фінансового документу, що супроводжує підприємництво. вміти: виділяти значення та особливості підприємництва в економіках розвинутих країн світу; визначати перелік та користуватися нормативними документами, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні; оцінювати вплив зовнішніх факторів на здійснення господарської діяльності суб'єктами підприємництва; обґрунтовувати вибір найбільш привабливих напрямів діяльності з різних видів підприємництва; оцінювати рівень ризикованості заснування підприємницької справи та визначати напрямки зниження ризику нового бізнесу; обирати оптимальну стратегію коопераційних зв'язків для розвитку власного бізнесу, застосовувати етичні норми поведінки підприємця в умовах конкурентного середовища, мати навички розробки бізнес-плану.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=241 щоб відкрити ресурс.