Weekly outline

 • 05.02 - 11.02

  Тема 1. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері

  Мета: визначати сутність принципи та функції банківського маркетингу, розрізняти концепції та інструменти банківського маркетингу, досліджувати перспективи банківського маркетингу, пояснювати організаційні аспекти маркетингу в банку, структурувати контроль у банківському маркетингу, класифікувати  види маркетингового контролю у банку.

  1.1. Сутність, принципи та функції банківського маркетингу.

  1.2. Концепції та інструменти банківського маркетингу.

  1.3. Еволюція банківського маркетингу.

  1.4 Необхідність і перспективи банківського маркетингу

  1.5 Організаційні аспекти маркетингу в банку.

  1.6 Контроль у банківському маркетингу.

  1.7 Види маркетингового контролю у банку.

 • 12.02 - 18.02

  Тема 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз

  Мета: характеризувати банківський ринок та називати його головні характеристики, перераховувати чинники впливу на клієнтів (юридичних та фізичних осіб), співвідносити модель поведінки клієнта – фізичної особи та модель поведінки корпоративного клієнта, застосовувати найбільш ефективні технології лідогенерації в банківській діяльності, передбачати зміни попиту на банківські продукти, 

  2.1. Банківський ринок та його головні характеристики. Модель поведінки клієнта на ринку банківських продуктів. Чинники впливу на клієнтів (юридичних та фізичних осіб).

  2.2 Послідовність вивчення поточного рівня попиту. Чинники впливу на стан попиту. Прогнозування зміни попиту на банківські продукти.

  2.3 Сутність та особливості сегментування ринку банківських послуг. Лідогенерація в банку.

  2.4 Чинники впливу на вибір стратегії охоплення ринку. Позиціонування банківських продуктів на ринку.

  2.5 Мета створення системи маркетингових досліджень. Цілі та об'єкти маркетингових досліджень у банківській сфері. Структура та напрями аналізу маркетингового середовища.

 • 19.02 - 25.02

  Тема 3. Банківський цифровий маркетинг

  Мета: перераховувати 4 завдання та 5 переваг цифрового маркетингу,  описувати 3 характеристики середовища Інтернет, досліджувати переваги використання соціальних мереж для банків, пояснювати необхідність мобільних додатків для клієнтів банку, порівнювати між собою основні види таргетингу.

  3.1.Особливості банківського цифрового маркетингу. Інструменти цифрового маркетингу в банку.

  3.2 Віртуальний маркетинг.

  3.3 Маркетингові комунікації в мережі Інтернет.

  3.4 Присутність банків в соціальних мережах.

  3.5 Мобільні додатки.

  3.6 Таргетинг маркетингу.

  3.7 Хмарні технології банківського маркетингу.

  3.8 Вірусний маркетинг банку.

 • 26.02 - 04.03

  Тема 4. Конкурентне середовище банківської установи

  Мета: характеризувати сутність конкуренції та її суб’єктів, роз'яснювати глави 2, 3 та 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», класифікувати економічні ризики.

  4.1. Сутність конкуренції, законодавчі та галузеві обмеження; види конкуренції на ринку банківських продуктів та послуг; ключові переваги банків у конкурентній боротьбі; вибір стратегії досягнення конкурентних переваг.

  4.2. Сутність та види ризику в банківській сфері.

  4.3 Поняття конкурентоспроможності у банківській сфері. Інтегральний показник конкурентоспроможності банківських продуктів.

 • 05.03 - 11.03

  Тема 5. Маркетингова стратегія банку

  Мета: визначати сутність маркетингового планування у банку, називати 5 питань, які маркетингове планування дає змогу розв’язати, співвідносити маркетингове стратегічне планування у банку з оперативним.

  5.1 Маркетингова стратегія банку: зміст, основні елементи.

  5.2. Сутність та процес маркетингового планування у банку.

  5.3. Маркетингове стратегічне та оперативне планування у банку.

  5.4 Планування на рівні окремих відділень та інших структурних підрозділів банку.

  5.5 Встановлення задач банку. Цілі банку. Виявлення наявних можливостей банку.

 • 12.03 - 18.03

  Тема 6. Продуктова політика банківської установи

  Мета: характеризувати сутність планування комплексу маркетингу, описувати зміст продуктової стратегії банку, класифікувати банківські послуги, аналізувати продуктовий ряд банківських послуг, формулювати стратегію розвитку продуктового ряду, оцінювати банківські продуктові інновації.

  6.1.Сутність планування комплексу маркетингу. Зміст продуктової стратегії банку. Аналіз продуктового ряду банківських послуг. Класифікація та характеристика банківських послуг.

  6.2. Стратегія розвитку продуктового ряду. Оптимізація структури послуг, що пропонуються банком. Пакетування асортименту банківських продуктів та послуг.

  6.3. Банківські продуктові інновації. Розробка банком продуктів-новинок. Характеристика етапів створення нового продукти-послуги банку. Трирівневість банківського продукту.

 • 19.03 - 25.03

  Тема 7. Ціноутворення на банківські продукти та послуги

  Мета: характеризувати 3 етапи розробки цінової стратегії в банку, перераховувати 7 основних факторів цінової політики банку, описувати 8 етапів встановлення ціни на банківський продукт.

  7.1. Особливості цінової стратегії в банківській діяльності.

  7.2. Основні цілі стратегії ціноутворення та їх характеристика. Вплив стратегічних цілей банку на формування цілей ціноутворення.

  7.3. Етапи встановлення ціни на банківський продукт. Оцінка рівня попиту та аналіз структури витрат. Вплив ефекту досвіду на цінову стратегію банку. Вивчення цін на банківські продукти конкурентів. Вибір методу ціноутворення. Чинники впливу на встановлення ціни послуг банку.

 • 26.03 - 01.04

  Тема 8. Дистрибуція банківських продуктів та послуг

  Мета: перераховувати 3 завдання збутової політики банку, визначати 5 основних проблем дистрибуції банківських продуктів на сучасному ринку, ілюструвати у вигляді схеми місце збутового процесу в системі маркетингу, порівнювати 3 типи фінансових супермаркетів, поєднувати різні типи дистанційних каналів збуту, відбирати канали збуту комерційного банку.

  8.1. Специфіка стратегії у сфері систем доведення банківського продукту до споживача. Види систем надання банківських послуг споживачам та їх характеристика.

  8.2. Фінансовий супермаркет як альтернативне місце дистрибуції банківських продуктів та послуг.

  8.3. Канали дистрибуційної політики. Дистанційні системи обслуговування.

  8.4. Комплекс рішень дистрибуційної політики банку. Оцінка ефективності дистрибуційної стратегії банку.

 • 02.04 - 08.04

  Тема 9. Комунікаційна політика банківської установи

  Мета: називати 9 основних елементів комунікаційної політики банку, описувати 8 етапів процесу розробки стратегії комунікацій, порівнювати 3 комунікаційні моделі, формулювати процес персонального продажу у вигляді 6 послідовних етапів, оцінювати 3 типи персонального продажу.

  9.1. Необхідність розробки банками стратегії комунікації. Елементи комплексу маркетингових комунікацій та їх характеристика. Зміст етапів процесу розробки стратегії комунікацій.

  9.2. Основні комунікаційні моделі. Планування елементів комплексу стимулювання. Фази процесу особистого (персонального) продажу та їх характеристика.

  9.3. Основні етапи підготовки та здійснення заходів зі стимулювання збуту. Етапи підготовки та проведення пропаганди (паблік рилейшнз). Етапи розробки рекламної стратегії та їх характеристика.

  9.4. Розробка стратегії мерчандайзингу та її характеристика. Цифровий мерчандайзинг в банку. Нейромаркетинг та його види.

 • 09.04 - 15.04

  Тема 10. Клієнтоорієнтовані маркетингові заходи банків

  Мета: визначати особливості продажу банківських продуктів, описувати 9 етапів продажу банківських продуктів, застосовувати техніку холодних дзвінків на практиці, відібрати питання для анкетування клієнтів банку.

  10.1. Особливості продажу банківських продуктів. Характеристика етапів продажу банківських продуктів. Техніка холодних дзвінків.

  10.2. Аналіз потреб клієнтів банку. Тактика питань за їх видами. Потреби клієнта, що ховаються за запереченями.