Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців з отриманням знань з історії України, формується можливість аналізувати й оцінувати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з різними епохами, вміти застосовувати набуті знання для прогнозування соціальних процесів, формуватися як свідомий громадянин й патріот України. Предметом дисципліни виступає аналіз закономірностей історичної діяльності та суспільного життя українського народу в соціально-політичній та державотворчій сферах суспільства. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: - Знати основні історичні факти, дати, позиції, методи дослідження історії України; - Вміти виражати позицію з питань, щодо цінностного ставлення до історичного минулого, орієнтуватись у суспільно-політичному житті держави, давати оцінку державним актам, адекватно реагувати на події громадського і політичного життя в інтересах суспільства; - Мати уявлення про минуле України та про її місце в сучасному світі.

Майбутній фахівець повинен вільно володіти професійним мовленням:

  • орієнтуватися у змісті висловлювання (визначати основну думку, тему, передавати його зміст);
  • чітко й логічно будувати висловлювання на професійну тему (складати план, визначати композицію, здійснювати послідовний перехід від однієї мікротеми до іншої, дотримуючись відповідних засобів зв’язку в тексті, послуговуючись офіційно-діловим, науковим і частково розмовним стилями);
  • мати чітке уявлення про терміни (інженерно-технічні, дорожньо-будівельні, фінансово-економічні тощо) та раціональне їх використання у професійному мовленні поряд з їх діалектними відповідниками;
  • відбирати мовні засоби відповідно до змісту, стилю висловлювання;
  • мати відповідні навички культури професійного спілкування.