В курсі з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» подається перелік обов’язкових для вивчення питань. Головну увагу звернуто на наступні теми: основні фонди та оборотні засоби підприємства, стимулювання та оплата праці, поточні витрати та  собівартість продукції, ціноутворення, фінансові результати діяльності підприємства та забезпечення ефективності та конкурентоспроможності підприємства. В курсі стисло викладається зміст кожної теми, приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань, та перелік практичних завдань 

В курсі з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Контролінг» подається перелік обов’язкових для вивчення питань. Головну увагу звернуто на наступні теми: філософія и причини виникнення контролінгу; сутність контролінгу, його функції, основні завдання, види та об’єкти; організація бюджетування на підприємстві, методичні основи управління за відхиленнями та інші засоби використання методичного інструментарію оперативного контролінгу; організаційно-методичні основи формування та функціонування контролінгу на підприємстві. В курсі стисло викладається зміст кожної теми та приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань, також розглядається рішення практичних завдан. 

Метою вивчення даного є: формування у студентів соціологічної культури, яка має дозволити майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватись в сучасних соціальних процесах; володіти необхідною кількістю інструментів (у вигляді концепцій, категорій) для аналізу соціальних явищ та процесів як в окремих організаціях, так і в суспільстві в цілому; політична соціалізація студентів, розуміння ними політичного життя, влади, місця людини в історичному процесі та в політичній організації суспільства.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності соціальної організації, соціальної життєдіяльності та соціального розвитку людини та суспільства;
система понять щодо політичного життя та політичних процесів; закономірностей відносин між соціальними суб’єктами стосовно політичної влади.

Метою та завданням навчальної дисципліни "ВИЩА МАТЕМАТИКА" є:

- навчити студентів  основам математики в обсязі навчальної програми;

- надати математичні знання, що необхідні для вивчення спеціальних дисциплін;

- підготувати студентів до поміркованого виконання практичних та лабораторної робіт з спеціальнім дисциплін;

- прищепити  навички використання математичних методів при вирішенні практичних завдань;

- прищепити навички використання теоретичних знань для виконання математичних розрахунків;

- виховувати у студентів навичок аналізу і засвоєння навчального матеріалу під час конспектування лекції і виконання практичних завдань;

-  розвивати математичне мислення, підвищувати математичну культуру.

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту.