Зв'язок геронтопсихології з іншими науками

Найбільш тісний зв'язок геронтопсихології з тими науками, на межі яких вона формувалася, а саме – з геронтологією та психологією ( а саме, віковою психологією).

 

Геронтологія (з грецької геронто – старий і логос – наука) – це наука про старість та старіння. Вона вивчає процеси старіння з загально біологічних позицій, а також досліджує вплив старіння на людину і суспільство.

 

Пригадайте предмет вікової психології!

 

Досить тісний зв’язок геронтопсихології з наукою про вершинні досягнення людини – акмеологією. Акмеологія – наука, яка виникла на перетині природничих суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін, вона вивчає феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості, особливо при досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку.

 

Зв’язки геронтопсихології у межах наук про старість. М. Д. Александрова у контексті геронтологічних досліджень виокремлювала крім психологічного три аспекти – біологічний, медичний і соціальний.

 

У межах біологічного аспекту можна простежити зв’язок геронтопсихології і біології старіння, зокрема, психофізіології старіння. Об’єднує їх увага до психофізіологічних механізмів старіння, вікових змін мозкової тканини, особливостей старіння ДНК, динаміки когнітивних функцій у старості; впливу вікових змін організму на психологічний стан людини.

 

У межах медичного аспекту геронтопсихологія пов’язана з геріатрією, зокрема геронтопсихіатрією і гератогігієною (герогігієною). Об’єднує їх увага до проблем передчасного старіння, до психічних захворювань старості, впливу способу й умов життя на процес старіння.

 

У межах соціального аспекту геронтопсихологія пов’язана з соціальною геронтологією, зокрема, психосоціальною геронтологією. Спільною в них є аналіз соціально-економічних, соціально-політичних, соціально-побутових, релігійних проблем старіючих осіб, проблем їхнього включення в соціальне життя.

 

Зв’язки геронтопсихології у межах психології:

  • загальна психологія;
  • віковою психологією і психологією розвитку (геронтопсихологію можна уважати окремим розділом цих наук);
  • диференціальною психологією (її з геронтопсихологією об’єднує вивчення психологічних відмінностей у представників конкретної вікової групи);
  • психологією особистості ((її з геронтопсихологією об’єднує вивчення психологічні закономірності розвитку особистості у старості);
  • соціальною психологією ((її з геронтопсихологією об’єднує вивчення психології міжособистісних стосунків людини у старості, психологічних умов включення людини в соціальне життя);
  • патопсихологією ((її з геронтопсихологією об’єднує вивчення зміни психічної діяльності старої людини за умов психічних і соматичних захворювань);
  • етнопсихологією ((її з геронтопсихологією об’єднує вивчення особливостей старіння представників різних націй).

 

З якими ще науками пов’язана геронтопсихологія?

Остання зміна: неділя 11 березень 2018 11:27