The purpose of studying the discipline is to train specialists in mechanical engineering who can use the acquired knowledge of chemistry in future professional activities.Know: basic concepts and laws of chemistry; types of certain reactions; regularities of chemical kinetics and equilibrium; the course and compilation of reaction equations for certain transformations; properties of electrolyte solutions; physicochemical and electrochemical properties of metals; the course of redox reactions in chemical current sources; methods of obtaining pure metals in industry; types of corrosion processes; modern means of protection of metals against corrosion; basics of chemistry of dispersed systems and binders.


Be able to: independently solve chemical problems; to conduct simple experimental chemical research; determine the scope of chemical reactions; to predict the consequences of the interaction of chemical compounds; prepare solutions of electrolytes and non-electrolytes; to study and evaluate the basic properties of compounds of non-metals and metals as components of building materials; apply the theoretical foundations of chemical processes and experimental skills in the study of special disciplines.

Мета вивчення навчальної  дисципліни – підготовка фахівців будівництва автомобільних доріг, мостів і транспортних тунелів, геодезії та землеустрію використовувати набуті знання з хімії у майбутній професійній діяльності.

знати: основні поняття та закони хiмiї; типи певних реакцій; закономірності хiмiчної кінетики та рівновагі; перебіг та складання рівнянь реакцій для певних перетворень; властивості розчинів електролiтiв; фізико-хімічні та електрохiмiчнi властивості металів; протікання окисно-відновних реакцій у хімічних джерелах струму; способи отримання чистих металів у промисловості; типи корозійних процесів; сучасні засоби захисту металів від корозії; основи  хімії дисперсних систем  та в’яжучих речовин.

вміти: самостійно вирішувати хімічні задачі; проводити прості експериментальні хімічні дослідження; визначати область застосування хімічних реакцій; передбачати наслідки взаємодії хімічних сполук; готувати розчини електролітів і неелектролітів; досліджувати та оцінювати основні властивості сполук неметалів і металів як складових будівельних матеріалів; застосовувати теоретичні основи хімічних процесів та експериментальні навики при вивченні спеціальних дисциплін.Мета вивчення навчальної  дисципліни – підготовка фахівців в галузі екології, можливість використання набутих знань у майбутній професійній діяльності.

Знати: типи іонізуючих випромінювань, джерела радіоактивності; одиниці радіоактивності і доз радіації; особливості позитивних і негативних сторін ядерної енергетики; методи захисту від радіації і методи вимірювання рівня радіоактивної забрудненості; основні форми дії іонізуючого випромінювання на живі структури різного ступеню організації; особливості протікання радіаційних синдромів і променевої хвороби людини; основні ефекти опромінювання і його віддалені наслідки; методи прискорення виведення радіонуклідів із організму; сучасні концепції і принципи екологічного нормування дії іонізуючого випромінювання; основні форми дії токсичних речовин на організм людини, критерії токсичності промислових отрут, закономірності токсичних ефектів при дії декількох шкідливих речовин, особливості вступу, транспорту, розподілу та виділення промислових отрут з організму, сучасні концепції гігієнічної регламентації та стандартизації..

Вміти: самостійно визначати ступінь радіоактивної забрудненості навколишнього середовища і величину дози опромінювання організмів, визначати ступінь біологічної небезпеки радіоактивного забруднення та їх основні джерела, користуватися медико-екологічними картами; рекомендувати методи захисту від радіоактивного забруднення; інтерпретувати криві „Доза-ефект”; оцінювати відносну біологічну ефективність випромінювання, фактор зменшення дози при дії радіозахисних засобів; визначити кількісні характеристики процесу виведення різних радіонуклідів; використовувати критерії гігієнічного нормування іонізуючих випромінювань;  використовувати основні параметри токсичності та небезпеки шкідливих речовин, а також закономірності зв’язку складу, будови та властивостей хімічних речовин з показниками токсичної дії, оцінювати ГДК шкідливих речовин у повітрі робітничої зони, використовувати графічні методи оцінки спільної дії декількох шкідливих речовин, виявляти віддалені наслідки сумісного впливу фізичних та хімічних факторів на організм людини; застосовувати теоретичні основи дисципліни та експериментальні навики при вивченні інших спеціальних дисциплін.

Мета вивчення навчальної  дисципліни – формування у студентів сукупності знань та навичок щодо типових підходів, методів, які необхідні для виконання професійних завдань в галузі екології людини.

знати: основні природні та антропогенні фактори, які впливають на стан здоров’я і працездатність людини. Основні джерела забруднення біосфери, їх класифікацію за ступеням небезпеки. Ступінь біологічної агресивності основних забруднювачів навколишнього середовища: фізичних, хімічних, механічних, біологічних. Закономірності міграції токсичних речовин, їх руху по ланцюгам харчування. Норми ГДК шкідливих речовин у повітрі, воді і продуктах харчування. Основи гігієни. Головні положення медичної географії.

вміти: використовувати основні закономірності міграції токсичних речовин у всіх складових частинах біосфери, параметри токсичності і небезпеки шкідливих речовин і фізичних факторів для оцінки здоров’я людини. Оцінювати ГДК шкідливих речовин у повітрі, воді і продуктах харчування. Виявляти віддалені наслідки впливу фізичних та хімічних факторів на здоров’я людини.

Оцінювати природні і соціально-економічні фактори з точки зору медичної географії. Складати компонентні медико-географічні карти. Здійснювати комплексні екологічні дослідження в умовах технічного хімічного забруднення з медико-географічними аспектами.