Курс призначений для вдосконалення рівня отриманих раніше знань з мови, узагальнення та систематизації у студентів навичок та вмінь у сфері письмового та усного мовлення у межах їх професійного та загально-культурного  спілкування. Матеріали мають комунікативну спрямованість та орієнтовані на розвиток монологічного, діалогічного мовлення  та реферативного читання.

Курс призначений для  напрацювання умінь та навичок у сфері загально научного та професійного спілкування студентів-іноземців , які здобувають вищу освіту за спуціальностями "Автомобільний транспорт", "Енергетичне машинобудування" та "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та розрахований на студентів , що навчаються у 3 та 4 семестрах. Заняття з мови  зорієнтовани  на підготовку до складання іспиту з мовної підготовки

Курс української  мови як іноземної призначено для мовної професійної підготовки студентів, які навчаються на дорожньо-будівельному факультеті.  Матеріали курсу створені з використанням лексики з загальних наукових дисціплін .   Цей розділ містить навчальні матеріали 2 семестру 4-х семестрового курсу навчання та розрахований на 15 тижднів. Метою курсу є формування в іноземних студентів загальних і професійних мовних компетенцій.

Курс призначений для іноземних студентів, які подовжують  засвоєння  мови за фахом та   готуються до засвоєння  реферативного читання та написання підсумкового контролю з мови за фахом Дорожне будівницьтво та допомагає  у засвоєнні фахових дисціплін.