Типи груп у дистанційному навчанні

Робота у малих групах передбачає співробітництво у навчанні, що створює умови для соціально-формуючого впливу на кожну особистість, яка вчиться працювати колегіально, сприймає досвід інших щодо засобів і методів діяльності, ділиться своїм досвідом.

Щоб досягти у групі і співробітництві оптимального взаєморозуміння, треба навчитися передати потрібну інформацію, сприяти створенню комфортного психологічного клімату (умов для праці) і взаємокорисних стосунків.

Практика показує, що при забезпеченні вище зазначених факторів ефективність роботи кожного з членів групи зростає прямо пропорційно складу групи. Такий ефект характерний для не дуже великих груп, які зазвичай називають малими – до 8–10 осіб і мікрогрупами – не більше 3–4 осіб. Останні цікаві ще й тим, що умови роботи не припускають появи неформального лідера.

Керування тренера групою включає три складові:

 1. Допомога групі в організації процесу об'єднання зусиль у досягненні навчальних цілей (інформаційна, комунікаційна, мотиваційна, методична, безпосередня участь на деяких етапах діяльності);
 2. Допомога кожному учаснику групи активно і конструктивно брати участь у створенні свого власного і загального продукту.
 3. Забезпечення таких навчальних умов, які б дозволили кожному учаснику групи опанувати необхідні знання, навчальний професійний досвід, а також ті види активної самостійної діяльності, що відповідають цілям навчання і власним очікуванням студента.

Отже, робота групи – це водночас соціальне виховання, усвідомлення кожним учасником рівня своєї самодостатності і здатності до самореалізації, надбання знань, досвіду, а також людяних і професійних якостей – і все це на тлі створення власного і спільного навчального продукту.

Групи завжди різні за складом, рівнем підготовки, цілями, мотивами. Група, крім мети створити продукт, має обов’язково явні або неявні соціальні цілі.

Максимальний розмір групи визначається цілями і кінцевим продуктом. Із зростанням кількості учасників продуктивність групи зменшується, навіть якщо вони мають спільну мету і близьку за рівнем базову підготовку. Звичайно вважається оптимальною чисельність студентів у групі 4-5 чоловік.

У тому випадку, якщо необхідно забезпечити наявність загального розуміння якого-небудь явища, кількість студентів у групі може бути збільшена до 12-16 осіб.

Мала група – це 3 особи. Така група вважається найбільш перспективною, оскільки вона забезпечує особистий розвиток і удосконалення учасників, і в той же час така кількість не сприяє появі неформального лідера, тобто у групі при правильній організації створена мала модель суспільства з демократичними і гуманістичними стосунками суб’єктів діяльності.

Умовно групи можна поділити на сильну, середню та слабку за рівнем базових знань. Відповідно змінюється роль викладача як четвертого учасника групи: у сильній групі він є коректором, у середній – консультантом, у слабкій – безпосереднім учасником роботи, тобто вчасно звертає увагу на помилки, причину їх, разом розв’язує задачу та ін.

Непарна кількість учасників також зменшує можливість конфліктних ситуацій. Завдання для учасників повинні бути диференційованими для кожного учасника, але посильними для групи в цілому і спорідненими за складом навчальної інформації і діяльності. Роботу в групах дуже корисно проводити на консультаціях, які можна поділити на: консультацію‑пораду, консультацію-роз’яснення, консультацію‑обговорення, адже за цих умов кількість консультантів дорівнює кількості учасників групи.

Кожна група має спільну мету, що може бути визначена ззовні (тренером) чи зсередини, самою групою. У той же час кожен член групи має особисту мету.

Спрямованість роботи таких груп:

 • спільне обговорення теоретичного матеріалу;
 • перехресний самоконтроль якості присвоєння і рефлексія щодо повноти і якості розуміння;
 • спільний пошук необхідної додаткової інформації, її аналіз і обговорення, визначення доцільності і завершеності;
 • спільне обговорення можливих стратегій розв’язання практичних завдань зокрема і організації навчальної діяльності взагалі;
 • спільне обговорення результатів самоконтролю, створення самостійної групової або індивідуальної системи контрольних питань, відпрацювання технології роботи з питанням і підготовки відповіді;
 • організація і визначення напрямків взаємної групової рефлексії для збагачення процесу навчання і підвищення його якості для всіх членів групи.
 • обмін досвідом співпраці з іншими групами або окремими особами
 • спільне виконання проектів.

Відзначені такі переваги цієї технології:

 • різке підвищення інтересу до навчання;
 • навчання ділового спілкування, вироблення вміння розуміти та оцінювати дії інших людей, регулювання своїх дій згідно з вимогами членів групи і умов роботи;
 • вміння вибирати форми та засоби передачі своїх думок, почуттів з метою досягти якнайбільшого взаєморозуміння;
 • можливість обговорювати інформацію з іншими, відстоювати свою точку зору, що сприяє перетворенню знань на впевненість тощо.

Правила створення малих груп:

 • Групи створюються на формальній основі, наприклад, за алфавітом.
 • Склад студентських груп визначає тренер, спираючись на об'єктивні показники (досягнення в навчанні, активність і точність при виконанні навчальних завдань, когнітивні особливості та ін.).
 • Студенти самостійно розбиваються на групи ще до організації і проведення групової  роботи чи перед початком такої роботи.
 • Тренер спочатку за визначеними критеріями вибирає активістів (своїх асистентів), що пізніше набирають собі в групи інших студентів, але ні в якому разі не претендують на місце лідера групи.
 • Тренер пропонує студентам для обговорення перелік головних питань (проблем) з досліджуваної теми. Кожен студент вибирає для себе проблему і входить до відповідної групи. Якщо групи виявляються занадто великими, вони розбиваються на підгрупи. У кожній підгрупі є відповідальний, який презентує підгрупу на загальних зборах і викладає спільну думку учасників.
 • З однієї і тієї ж теми задається декілька аспектів її вивчення з різними видами діяльності. Студентам пропонується вибрати групу з пріоритетними для них видами діяльності, при цьому відбувається вибір ними індивідуальної траєкторії вивчення теми.

 

Остання зміна: п'ятниця 26 вересень 2008 15:35