Словник


Словник до курсу. Тут ми розглянемо основні поняття і прізвища учених, які використовуються у цьому курсі

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Г

Геронтологія

наука про старість та старіння, яка вивчає процеси старіння з загальнобіологічних позицій, а також досліджує вплив старіння на людину і суспільство.


Геронтопсихологія

розділ геронтології та вікової психології, який вивчає особливості психіки та поведінки осіб віку пізньої дорослості


Геронтофобія

форма дискримінації, що виражається в неприязні до старих осіб, нав’язливому страху, боязні спілкування з ними, боязні старості. Це окрема форма ейджизму.


Гетерохронність психічного розвитку

закономірність психічного розвитку особистості, яка полягає у різночасності, асинхронності, розбіжності фаз розвитку окремих органів та функцій, у внутрішній суперечливості соматичного, статевого і нервово-психічного розвитку людини