Навчальна дисципліна “Теоретична механіка” відноситься до групи нормативних фундаментальних дисциплін в підготовці фахівця з галузі знань “ Електрична інженерія ” напряму підготовки “ Електроенергетика,електротехніка та
електромеханіка ” за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.

На сьогоднішній день уявити собі успішного інженера, який не володіє сучасними розрахунковими комплексами, дуже складно. У зв’язку з розвитком і збільшенням продуктивності сучасних комп’ютерів, вирішення найскладніших завдань, що здавалося ще 40 років тому неможливим, сьогодні може виконати практично будь-який студент-випускник провідних вузів, використовуючи сучасні пакети прикладних програм. Більшість університетів увели в навчальні плани технічних спеціальностей дисципліни, пов’язані з використанням числових методів у задачах різних галузей промисловості. 

Дана дисципліна має на меті підготовку фахівців до самостійного вирішення професійних задач, що виникають при проектуванні будівельних та дорожніх машин й елементів, та оцінки розв’язків задач, отриманих наближеними методами розрахунку.

Полный курс в классическом изложении

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівця до самостійного розв’язання професійних технічних задач гідравліки та гідропневмоприводів, виникаючих в майбутній практичній діяльності.

Мета вивчення навчальної  дисципліни згідно з кваліфікаційними вимогами до фахівців спеціальності «Галузеве машинобудування» та «Енергетичне машинобудування» є підготовка фахівців до самостійного вирішення професійних задач, що виникають при проектуванні автомобілів та двигунів внутрішнього згоряння, та оцінки розв’язків задач, отриманих наближеними методами розрахунку.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти використовувати методи числового розрахунку до аналізу міцності простих елементів автомобілів та двигунів внутрішнього згоряння; використовувати методи числового розрахунку гідравлічних та пневматичних систем машин; аналізувати отримані результати; застосовувати пакети програм, що реалізують методи числового розрахунку.

 

Курс дистанційного навчання

по дисципліні

«Гідравліка та гідропневмопривід»

Курс дистанційного навчання (ДН) по дисципліні «Гідравліка та гідропневмопривід» складається із двох частин – «Гідравліка» та «Гідравлічні машини і гідроприводи».

Перша частина «Гідравліка» містить у собі розділи «Гідростатика» і «Гідродинаміка».

Друга частина «Гідравлічні машини і гідроприводи» містить у собі розділи «Динамічні гідромашини і гідропривід» та «Об'ємні гідромашини і гідропривід».

Матеріал «Пневмомашини і пневмопривід» включений у розділ «Об'ємні гідромашини і гідропривід» як окрема тема.

Справжня частина курсу ДН присвячена гідравліці і містить у собі весь обсяг лекцій, лабораторних занять, завдань для самостійних розрахункових робіт, а також тести до модульного контролю.

Курс ДН призначений для студентів автомобільного факультету очної та заочної форм навчання, що вивчають загальний курс по гідравліці, гідро– і пневмомашинам, гідро– і пневмоприводу. Він може бути корисним і для фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією гідро– і пневмосистем.

У курсі ДН наведені загальні теоретичні відомості та розрахункові формули, необхідні для рішення завдань і виконання розрахунково–графічних робіт студентами.

Передбачається, що для закріплення теоретичного матеріалу студент повинен самостійно вирішити певну кількість завдань по будь-якому задачнику по машинобудівній гідравліці.

Зміст даного курсу ДН відповідає діючій робочій навчальній програмі дисципліни «Гідравліка та гідропневмопривід» відповідно до вимог кредитно–модульної системи навчання.

Викладач – доцент Кащенко Олександр Олександрович

Курс дистанційного навчання

по дисципліні

«Гідравліка та гідропневмопривід»

Курс дистанційного навчання (ДН) по дисципліні «Гідравліка та гідропневмопривід» складається із двох частин – «Гідравліка» та «Гідравлічні машини і гідроприводи».

Перша частина «Гідравліка» містить у собі розділи «Гідростатика» і «Гідродинаміка».

Друга частина «Гідравлічні машини і гідроприводи» містить у собі розділи «Динамічні гідромашини і гідропривід» та «Об'ємні гідромашини і гідропривід».

Матеріал «Пневмомашини і пневмопривід» включений у розділ «Об'ємні гідромашини і гідропривід» як окрема тема.

Справжня частина курсу ДН присвячена гідравліці і містить у собі весь обсяг лекцій, лабораторних занять, завдань для самостійних розрахункових робіт, а також тести до модульного контролю.

Курс ДН призначений для студентів автомобільного факультету очної та заочної форм навчання, що вивчають загальний курс по гідравліці, гідро– і пневмомашинам, гідро– і пневмоприводу. Він може бути корисним і для фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією гідро– і пневмосистем.

У курсі ДН наведені загальні теоретичні відомості та розрахункові формули, необхідні для рішення завдань і виконання розрахунково–графічних робіт студентами.

Передбачається, що для закріплення теоретичного матеріалу студент повинен самостійно вирішити певну кількість завдань по будь-якому задачнику по машинобудівній гідравліці.

Зміст даного курсу ДН відповідає діючій робочій навчальній програмі дисципліни «Гідравліка та гідропневмопривід» відповідно до вимог кредитно–модульної системи навчання.

Викладач – доцент Кащенко Олександр Олександрович