Навчальна дисципліна “Управління проектами” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки спеціаліста та магістра галузі знань 05 „Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю 051 “Економіка” та спеціалізацією ,,Економіка підприємства”.


1. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є: вивчення студентами методології управління проектами, набуття навичок використання здобутих знань та ефективного впровадження проектних рішень у практичній діяльності
1.2 Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процеси управління проектами, які здійснюються із застосуванням специфічних методів та інструментів, що забезпечують досягнення проектних цілей 
1.3 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних завдань управління проектами і використання відповідних інструментів для забезпечення цільових параметрів проекту.
1.4 По завершенні вивчення дисципліни студенти повинні: 
     знати: загальну організаційної структури проектів, загальні підходи до планування проекту і контролю за його виконанням, структуризацію проекту, сітьове і календарне планування проекту, планування ресурсів, витрат і проектного бюджету, контроль виконання проекту, управління ризиками в проектах, управління якістю проектів, організацію проведення торгів за проектом, формування і розвиток команди проекту, програмне забезпечення процесу управління проектами.характеристика управління проектами, обґрунтування доцільності проекту, основні форми 
     уміти: розраховувати ефективність проекту за критеріями: чистий дисконтований дохід, термін окупності; побудувати організаційну структуру; використовувати методи SWOT – аналізу для цілей стратегічного планування; розробляти сітьові діаграми типів „вершина-подія” та „вершина – робота”; розраховувати оптимальний розмір замовлення ресурсу; розраховувати точку беззбитковості для підприємства, що випускає кілька видів продукції; складати матрицю чутливості.

Міждисциплінарні зв’язки: Проектний аналіз, Інвестування, Економіка і організація інноваційної діяльності, Маркетинг, Економіка підприємства