Метою вивченя навчальної дисципліни "Стратегічне управління підприємством" є підготовка фахівців до виконання професійних обов'язків у сфері стратегічного управління підприємством та підприємницькою діяльністю.

Організація виробництва як наука вивчає закономірності виробництва, відносини людей у сфері виробництва матеріальних благ, застосування яких забезпечує найбільш ефективні форми діяльності окремих підприємств у поєднані з матеріальними, трудовими та інформативними елементами виробництва. Вона розглядає конкретні форми прояву об’єктивних економічних законів в умовах роботи конкретних виробничих
підрозділів.

Дисципліна "Організація виробництва" інтегрована з такими науками, як «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», а також містить технічну складову.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація виробництва» є придбання компетенцій в галузі забезпечення раціональної організації виробничого процесу; використання на практиці принципів наукової організації праці; опанування основ планування виробництва, організації роботи основних і допоміжних господарств.

Навчальна дисципліна «Основи маркетингу» належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін підготовки бакалаврів в галузі знань 27 "Транспорт" за напрямом 274 Автомобільний транспорт.

Мета викладання дисципліни полягає у формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Предметом навчальної дисципліни є закономірності, принципи маркетингової діяльності фірми, підприємства, організації.

Згідно мети завдання дисципліни полягають у вивченні теоретичних понять категорії маркетингу; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

Зміст дисципліни враховує знання студента попередніх предметів – «Економіка підприємства», «Економічна теорія». У подальшому, отримані знання з дисципліни, будуть використані при дипломному проектуванні – обґрунтуванні техніко-економічних рішень.