Мета вивчення навчальної дисципліни є формування у студента системи знань, вмінь та навичок з менеджменту персоналу.
По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: теоретичні основи менеджменту персоналу; роль та місце менеджменту персоналу; сутність та зміст менеджменту персоналу; особливості трудових ресурсів; зміст планування персоналу; важливіші методики відбору кадрів; сутність та зміст управління якістю трудових ресурсів; показники економічної ефективності менеджменту персоналу; співвідношення понять «персонал», «трудові ресурси», «робоча сила»; критерії й методики відбору; методики управління якістю трудових ресурсів як окремих робітників; методики управління якістю трудових ресурсів як єдиного цілого; ціль й порядок проведення атестації персоналу; системи професійного навчання персоналу.
вміти: розкривати сутність та зміст ключових понять і термінів кожної теми та модулів; проводити відбір трудових ресурсів, володіти методикою проведення співбесід при відборі кадрів; складати резюме; реалізувати ділове спілкування; ефективно вирішувати міжособистісні конфлікти на підприємстві; розраховувати показники економічної ефективності менеджменту персоналу; підвищувати якість трудових ресурсів; впливати на адаптацію персоналу; планувати програму відбору трудових ресурсів; планувати якісний та кількісний склад персоналу; проектувати організаційні структури управління; мотивувати підлеглих на досягнення цілей підприємства; здійснювати ефективний контроль результатів діяльності підлеглих; підвищувати якість умов праці персоналу; проводити аналіз стану конкретної проблеми на діючому підприємстві; оцінювати економічний ефект від впровадження у виробництво нових методик управління персоналом.