Питання для самоконтролю

  1. Сформулюйте основні завдання аналізу матеріальних ресурсів.

2. Назвіть основні прийоми та способи дослідження, що використовуються для аналізу матеріальних ресурсів.

3. Які три функціональні служби підприємства повинні проводити аналіз матеріальних ресурсів?

4. Назвіть основні принципи управління матеріальними запасами.

5. Чому нормативні витрати є ключовим елементом у системі управління й аналізу матеріальних ресурсів?

6. Для чого аналізується забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами?

7. Який фактор спричиняє найбільший вплив на забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами і чому?

8. У чому полягає різниця між матеріальними ресурсами та матеріальними витратами?

9. Охарактеризуйте систему показників, що застосовуються для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів.

10.З якою метою проводиться моделювання взаємозв’язків між показниками матеріальних витрат та вартістю виготовленої продукції?

11.Які факторні моделі необхідно побудувати, щоби визначити вплив факторів на зміну рівня матеріаломісткості?

12.Назвіть можливі варіанти мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

13.Які моделі управління матеріальними запасами вам відомі?

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:53 PM