Питання для самоконтролю

  1. Яка роль табличного і графічного подання аналітичної інформації?
  2. Назвіть основні прийоми, що застосовують для виміру впливу факторів у детермінованому факторному аналізі, і охарактеризуйте їхню суть, сферу застосування і процедуру розрахунків
  3. Для чого і коли застосовують прийоми кореляційного аналізу? Які його завдання?
  4. Як розв'язується рівняння зв'язку при прямолінійній і криволінійній залежності? Як інтерпретують його коефіцієнти?
  5. Для чого і як розраховують коефіцієнт кореляції при прямолінійній і криволінійній залежності? Що показує величина коефіцієнтів кореляції і детермінації?
  6. З якою метою і в який спосіб використовують результати кореляційного аналізу?
  7. Що розуміють під господарськими резервами? Охарактеризуйте резерви за просторовою ознакою, за ознакою часу, за стадіями життєвого циклу виробу, за впливом на економічні результати, за способами виявлення.
  8. Перелічіть основні методи визначення величини резервів і коротко охарактеризуйте їх.
  9. Назвіть основні організаційні моменти аналітичної роботи на підприємстві і коротко охарактеризуйте їх.

10. Що являє собою план аналітичної роботи на підприємстві?

11. Що є інформаційною базою аналізу на підприємстві?

12. Як оформляють результати аналізу?

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:27 PM