Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна (дистанційна) форма навчання[1]

Кількість кредитів  - 4

Кількість годин        - 144

нормативна

Семестр викладання дисципліни

6

8-9

Вид контролю:

іспит

Розподіл часу:

- лекції  (годин)

32

12

- практичні, семінарські (годин)

16

6

- лабораторні роботи (годин)

-

-

- самостійна робота студентів (годин)

96

126

- курсовий проект (годин)

-

-

- курсова робота (годин)

-

-

- розрахунково-графічна робота (контрольна робота)

-

- 

Last modified: Wednesday, 6 June 2018, 12:40 AM