Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики;

– опанування студентами методичного інструментарію розроблення та реалізації завдань логістики;

– оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;

– набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

Last modified: Wednesday, 6 June 2018, 12:38 AM