Вступ до курсу

1

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка фахівців у галузі правових знань, які лежать в основі теорії держави та права і на цій основі забезпечити більш свідоме і ґрунтовне використання положень конституційного права та інших галузевих юридичних наук у практичній діяльності майбутніх фахівців.

1.2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи визначення місця та ролі права у врегулюванні суспільних відносин.

1.3. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння специфічної фахової термінології, формування професійно грамотної юридичної мови, як важливого компонента правової культури майбутнього фахівця, що дозволить на більш високому рівні в подальшому вивчати інші юридичні науки; розвиток логічного мислення, уміння аргументувати власну позицію, розвиток творчих нахилів студентів; вироблення елементарних навичок дослідницької діяльності.

 

1.4. По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- поняття держави та її ознаки;

- характеристику форми держави, в тому числі форми Української держави;

- поняття та елементи механізму держави та державного апарату;

- основні принципи та джерела права;

- систему права, її елементи, структуру норми права;

- чинні норми Конституції України та галузевих нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини;

- поняття, ознаки і види правопорушень, а також юридичної відповідальності та її видів;

- порядок вирішення господарських спорів, основи розгляду конституційних, цивільних, адміністративних та кримінальних справ;

- основи конституційного права, зокрема, поняття та юридичні властивості Конституції України, основи конституційно-правового статусу людини і громадянина, систему, принципи функціонування, порядок створення та компетенцію органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також правоохоронних та правозахисних органів;

- основи судоустрою та принципи здійснення правосуддя в Україні;

- основи трудового права, зокрема, поняття та склад трудових правовідносин, трудового договору та контракту, підстав припинення трудового договору, матеріальної й дисциплінарної відповідальності, трудових спорів;

- основи цивільного права, зокрема, характеристику цивільних правовідносин, в тому числі зобов’язальних, цивільного договору й правочину, власності та права власності, цивільно-правової відповідальності;

- основні категорії спадкового права;

- загальну характеристику сімейного права та Сімейного кодексу України;

- основи адміністративного права, зокрема, поняття та види адміністративних правовідносин, адміністративного правопорушення, адміністративних стягнень та порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення;

- основи кримінального права, зокрема, поняття кримінальних правовідносин, кримінального закону, його дію у просторі й часі, поняття, види, склад злочину, його стадії, поняття й види співучасті у злочині, характеристику обставин, що виключають злочинність діяння, поняття та систему покарань, загальні засади їх призначення;

- сутність та особливості сучасного міжнародного права та основи регулювання міжнародно-правових відносин;

- поняття і характеристику аграрного права України, екологічного права та законодавства України про охорону навколишнього середовища;

- механізм захисту прав і свобод людини й громадянина та користування нормативно-правовими актами.

вміти:

тлумачити положення норм Конституції України та інших нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини (які є предметом регулювання окремих галузей права);

застосовувати норми чинного законодавства під час вирішення конкретних питань;

орієнтуватися у визначеннях та термінології тієї чи іншої галузі права для того, щоб грамотно використовувати теоретичні знання на практиці.

Last modified: Thursday, 19 October 2017, 8:28 AM