Завдання до самоконтролю (ТЕМА 5)

 1. Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу.
 2. Ви­значення загальної потреби в капіталі.
 3. Фактори, що впливають на обсяг капіталу.
 4. Власний капітал та його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток.
 5. Управління формуванням власного капіталу.
 6. Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання, Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборго­ваність.
 7. Управління позичковим капіталом.
 8. Управління креди­торською заборгованістю.
 9. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу.
 10. Базова концепція визначення вартості капіталу.
 11. Визначення вартості власного капіталу.
 12. Вартість акціонерного капіталу.
 13. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу.
 14. Ін­фляція та ринкова вартість капіталу.
 15. Розрахунок середньозваже­ної вартості капіталу.
 16. Фінансовий ліверидж. Ефект фінансового лівериджу.             
 17. Структура капіталу.
 18. Фактори, що впливають на структуру ка­піталу.
 19. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу.
 20. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.
Остання зміна: четвер 28 травень 2020 17:23