Структура за темами

 • Економіка і бізнес

  «Економіка і бізнес» як навчальна дисципліна всебічно вивчає аспекти планування і функціонування підприємницької діяльності в умовах турбулентних економічних відносин.

  Метою навчальної дисципліни «Економіка і бізнес»  є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з  організації та ефективного ведення підприємницької діяльності в умовах трансформації економічного середовища.

  Навчальна дисципліна «Економіка і бізнес» має міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами як «Економічна теорія», «Основи підприємництва», «Підприємництво і бізнес-культура», «Економіка підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Менеджмент», «Маркетинг», «Ціноутворення», «Фінанси підприємств», «Підприємницькі комунікації», «Стратегія підприємства».

 • ТЕМА 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  1.1 Розвиток економічного мислення як основи зростання підприємницької активності населення

  1.2 Підприємництво і підприємець: сутність і види 

  1.3 Рішення про початок підприємницької діяльності та розробка бізнес-ідеї

  1.4 Започаткування індивідуального підприємництва

  • ТЕМА 2. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ СУБ’ЄКТ

   2.1 Підприємство: сутність, ознаки, види 

   2.2 Організаційно-правові форми підприємств

   2.3 Законодавче підґрунтя провадження підприємницької діяльності в Україні 

   • ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

    3.1 Загальні умови створення підприємства

    3.2 Статутний фонд підприємства та порядок його формування 

    3.3 Державна реєстрація і статут підприємства 

    3.4 Відповідальність суб'єктів підприємництва 

    • ТЕМА 4. БІЗНЕС-ПЛАН І ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

     4.1 Об’єктивна необхідність планування підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки 

     4.2 Місце стратегічного планування в системі менеджменту підприємства 

     4.3 Бізнес-план як інструмент планування підприємницької діяльності: сутність, структура, види, функції, етапи розробки

     • ТЕМА 5. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

      5.1 Поняття та характеристика конкурентного середовища підприємства 

      5.2 Стратегічний аналіз конкурентного середовища підприємства 

      5.3 Формування та реалізація стратегії маркетингу в процесі підприємницької діяльності 

      5.4 Сегментація ринку та формування стратегії охоплення ринку 

      5.5 Цінова політика та цінова стратегія підприємства 

      5.6 Комунікаційна політика підприємства 

      • ТЕМА 6. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН В СТРУКТУРІ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

       6.1 Виробнича програма підприємства

       6.2 Розрахунок потреби підприємства в основних виробничих фондах та обігових коштах 

       6.3 Організаційний план в системі бізнес-планування

       6.4 Кадрове забезпечення підприємства 

       • ТЕМА 7. КОШТОРИС. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ

        7.1 Поняття кошторису 

        7.2 Методика складання кошторису на виробництво 

        7.3 Роль і значення фінансового плану у провадженні підприємницької діяльності

        7.4 Планування доходів і видатків підприємства

        7.5 Розробка фінансової стратегії підприємства.

        7.6 Джерела фінансування бізнесу. Форми та шляхи залучення інвестицій

        • ТЕМА 8. ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

         8.1 Поняття і функції податків

         8.2 Система оподаткування. Прямі та непрямі податки 

         8.3 Податки та збори, передбачені законодавством України

         8.4. Первинний облік податку на додану вартість 

         8.5 Види операцій суб’єктів підприємництва, які підлягають оподаткуванню

         8.6 Суть податку на прибуток, його елементи

         8.7 Порядок обчислення податку на прибуток