Практичне завдання (ТЕМА 3)

За звітний період підприємство характеризується даними, наведеними в табл. 1.

 

Таблиця 1 – Агрегований баланс підприємства, тис. грн.

АКТИВ

2018

2019

1. Основні засоби і необоротні активи:

30000

45000

первісна вартість

35000

52000

знос

5000

7000

2. Оборотні активи:

20000

40000

гроші та їх еквіваленти

4000

8000

дебіторська заборгованість за розрахунками

6000

17000

запаси

7000

15000

поточні фінансові інвестиції

3000

-

РАЗОМ

50000

85000

ПАСИВ

2018

2019

1. Власний капітал:

35000

45000

зареєстрований (пайовий) капітал

30000

30000

додатковий капітал

1000

7000

нерозподілений прибуток

4000

8000

2. Довгострокові кредити банків

-

20000

3. Поточні зобов’язання і забезпечення:

15000

20000

короткострокові кредити банків

6000

5000

заборгованість за розрахунками з бюджетом

1000

2000

заборгованість за товари, роботи, послуги

7000

9000

заборгованість з оплати праці

1000

4000

РАЗОМ

50000

85000

 

Чистий прибуток за звітний період склав  3000 тис. грн. Дивіденди були виплачені на суму  1000 тис. грн. Поточні фінансові інвестиції були реалізовані із прибутком в  100 тис. грн., оскільки їхня ринкова вартість перевищила фактичну собівартість, по якій вони відбиті в балансі, і склала  3100 тис. грн.

Визначите чистий грошовий потік непрямим методом, зробіть висновки.

Остання зміна: четвер 28 травень 2020 17:02