Практичне завдання 2.

Сутність горизонтального аналізу полягає в співставленні фінансових даних підприємства за два періоди в відносному та абсолютному вигляді. Особливістю проведення горизонтального аналізу є те, що в звіті про рух грошових коштів всі числові дані повинні бути представлені у вигляді позитивних чисел.

На основі даних, поданих в табл. 1, необхідно:

  • провести горизонтальний аналіз звіту про прибуток підприємства;
  • розробити рекомендації щодо поліпшення поточного стану підприємства.

Результати розрахунків представити у вигляді таблиці, після якої навести висновки та розробити загальні рекомендації.

 

Таблиця 1 – Горизонтальний аналіз звіту про прибуток

Показник

2018

2019

Абсолютна зміна, тис. грн.

Відносна зміна, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1230

1440

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

920,15

1106,7

 

 

Матеріальні затрати

527,8

654,1

 

 

Витрати на оплату праці

184,5

201,6

 

 

ЄСВ

5,0

5,0

 

 

Амортизація

35,8

31,9

 

 

Інші операційні витрати

167,05

214,1

 

 

Валовий прибуток

309,85

333,3

 

 

Адміністративні витрати

55,4

86,4

 

 

Витрати на збут

129,2

122,4

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

125,25

124,5

 

 

Інші фінансові доходи

1,25

6,15

 

 

Дохід від участі в капіталі

0,5

1,5

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

127,0

132,15

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

22,86

23,79

 

 

Чистий фінансовий результат

104,14

108,36

 

 

Остання зміна: середа 27 травень 2020 00:33