Практичне завдання 1.

Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку розподілити нижче наведені статті Форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за відповідними розділами агрегованого балансу на Активи і Пасиви підприємства (табл. 1):

-      «Довгострокові біологічні активи»;

-      «Вилучений капітал»;

-      «Запаси»;

-      «Витрати майбутніх періодів»;

-      «Відстрочені податкові активи»;

-      «Грошові кошти та їх еквіваленти»;

-      «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги»;

-      «Довгострокова дебіторська заборгованість»;

-      «Довгострокові кредити банків»;

-      «Довгострокові фінансові інвестиції»;

-      «Додатковий капітал»;

-      «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці»;

-      «Запаси»;

-      «Інша поточна дебіторська заборгованість»;

-      «Інші довгострокові зобов’язання»;

-      «Інші необоротні активи»;

-      «Інші оборотні активи»;

-      «Інші поточні зобов’язання»;

-      «Короткострокові кредити банків»;

-      «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»;

-      «Незавершені капітальні інвестиції»;

-      «Нематеріальні активи»;

-      «Неоплачений капітал»;

-      «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»;

-      «Інвестиційна нерухомість»;

-      «Поточні забезпечення»;

-      «Поточні фінансові інвестиції»;

-      «Резервний капітал»;

-      «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»;

-      «Зареєстрований капітал»;

-      «Фінансові результати від звичайної діяльності»;

-      «Фінансові результати від операційної діяльності»;

-      «Цільове фінансування»;

-      «Основні засоби»;

-      «Доходи майбутніх періодів».

 

Таблиця 1.1 – Агрегований баланс підприємства

Актив

Пасив

I. Необоротні активи

I. Власний капітал

II. Оборотні активи

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

IV. Зобов’язання, пов’язанні з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

Остання зміна: середа 27 травень 2020 00:19