Література та інформаційні ресурси до теми 6

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

 1. Конституція України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. - Заголовок з екрану.
 2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. - Заголовок з екрану.
 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. - Заголовок з екрану.
 4. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. - Заголовок з екрану.
 5. Кодекс Законів про працю України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08. - Заголовок з екрану.
 6. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19. - Заголовок з екрану.
 7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/755-15. - Заголовок з екрану.
 8. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2806-15. - Заголовок з екрану.
 9. Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/514-17. - Заголовок з екрану.
 10. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 4618-17. - Заголовок з екрану.
 11. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/877-16. - Заголовок з екрану.
 12. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1160-15. - Заголовок з екрану.
 13. Закон України «Про захист економічної конкуренції» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2210-14. - Заголовок з екрану.
 14. Закон України «Про колективні договори і угоди» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/3356-12. - Заголовок з екрану.
 15. Закон України «Про оплату праці» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 108/95-вр. - Заголовок з екрану.
 16. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2464-17. - Заголовок з екрану.
 17. Закон України «Про ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/5007-17. - Заголовок з екрану.
 18. Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/270/96-вр/ ed20130101. - Заголовок з екрану.
 19. Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/ru/2121-14/ed20150206. - Заголовок з екрану.
 20. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. - Заголовок з екрану.
 21. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. - Заголовок з екрану.
 22. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1560-12. - Заголовок з екрану.
 23. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/40-15. - Заголовок з екрану.
 24. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page. - Заголовок з екрану.
 25. Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/816/2007. - Заголовок з екрану.
 26. Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання природних монополій» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/921/2007. - Заголовок з екрану.
 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-п/paran42#n42. - Заголовок з екрану.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-п. - Заголовок з екрану.
 29. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 роки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/690-2012-р. - Заголовок з екрану.
 30. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р. - Заголовок з екрану.
 31. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку внутрішньогалузевої конкурентоспроможності підприємств» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/TM041435.html. - Заголовок з екрану.
 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/buh/psbo/1.htm. - Заголовок з екрану.
 33. Форми реєстраційних заяв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://diloviposlugy.kiev.ua/formi-reyestratsiynih-zayav. - Заголовок з екрану.
 34. Аветисова А.О. Ціноутворення: навч. посібник / А.О. Аветисова, О.О. Бакунов, Н.С. Палій, А.А. Фендрікова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 193 с.
 35. Акулов М.Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посібник / М.Г. Акулов, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.
 36. Антошкіна Л.І. Ціноутворення та управління ціновою політикою: підручник / Л.І. Антошкіна, Н.П. Скригун, Л.Г. Цимбалюк. – Донецьк: Юго-Восток, 2011. – 321 с.
 37. Апопій В.В. Основи підприємництва: навч. посібник / В.В. Апопій, Н.О. Шутовська, С.А. Середа. – К.: Ліра-К, 2014. – 324 с.
 38. Афанасьєв М.В. Економіка підприємства: підручник / М.В. Афанасьєв, О.Б. Плоха. – К.: Ліра-К, 2013. – 664 с.
 39. Афанасьєв М.В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / М.В. Афанасьеєва, Г.О. Селезньова. – Х.: ІНЖЕК, 2012. – 442 с.
 40. Балацький Є.О. Маркетинг: навч. посібник / Є.О. Балацький, А.Ф. Бондаренко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 397 с.
 41. Бардась А.В. Менеджмент: навч. посібник / А.В. Бардась, М.В. Бойченко, А.В. Дудник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 381 с.
 42. Березін О.В. Економіка підприємства: навч. посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. - К.: Знання, 2009. - 390 с.
 43. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник / І.М. Бойчик. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 378 с.
 44. Бондаренко О.О. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посібник / О.О. Бондаренко. – К.: КНУТД, 2013. – 395 с.
 45. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посібник / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 400 с.
 46. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік: підручник / Р.Ф. Бруханський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 480 с.
 47. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства: навч. посібник / А.Ф. Бурик, О.М. Світовий, О.Г. Мачушенко; за ред. Бурика А.Ф. – Умань: Сочінський, 2012. – 210 с.
 48. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
 49. Васильков В.Г.  Організація і управління процесами виробництва: навч. посібник / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова. –  К.: КНЕУ, 2011. – 503 с.
 50. Васильців Т.Г. Бізнес-планування: навч. посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – К.: Знання, 2013. – 173 с.
 51. Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства: навч. посібник / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. – К.: Знання, 2013. – 446 с.
 52. Воронкова В.Г. Основи підприємництва: теорія та практикум: навч. посібник / В.Г. Воронкова. – К.: Ліра-К, 2014. – 455 с.
 53. Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит: підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – К.: ВЦ Академія, 2009. – 367 с.
 54. Гармідер Л.Д. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посібник / Л.Д. Гармідер, С.О. Філатова. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2013. – 640 с.
 55. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
 56. Гиль О.О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посібник / О.О. Гиль. – К.: Ліра-К, 2015. – 248 с.
 57. Гой І.В. Підприємництво: навч. посібник / І.В. Гой. – К.: ЦУЛ, 2013. – 368 с.
 58. Горлачук В.В. Економіка підприємства: навч. посібник / В.В. Горлачук, І.Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.
 59. Грибик І.І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навч. посібник / І.І. Грибик. – К.: Ліра-К, 2014. – 428 с.
 60. Гримак А.В. Економіка підприємства: навч. посібник / А.В. Гримак, Н.Я. Михаліцька, Х.І. Цвайг, М.Ю. Лалакулич.  - Львів: Новий Світ - 2000, 2012. - 439 с.
 61. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 304 с.
 62. Грицюк Е.О. Економіка підприємства: навч. посібник / Е.О. Грицюк. - К.: Дакор, 2009. - 304 с.
 63. Гонтарева І.В. Управління проектами: підручник / І.В. Гонтарева. – Х.: ХНЕУ, 2011. – 444 с.
 64. Гуторова О.О. Адміністративний менеджмент: навч. посібник / О.О. Гуторова, О.М. Стасенко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 383 с.
 65. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Х.: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.
 66. Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства: навч. посібник / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – 266 с.
 67. Дикань В.Л. Організація виробництва: підручник / В.Л. Дикань, В.О. Маслова. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – 422 с.
 68. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки: навч. посібник / Л.І. Дідківська. – К.: Патерик, 2014. – 119 с.
 69. Дмитрієв І.А. Економіка підприємства: навч. посібник / І.А. Дмитрієв, І.Ю. Шевченко. - Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. - 292 с.
 70. Дмитрієв І.А. Транспортне підприємсництво: навч. посібник / І.А. Дмитрієв, Я.С. Левченко – Х.: Вид-во  ФОП Бровін О.В., 2018. – 308 с.
 71. Доберчак Н.І. Економіка виробництва: навч. посібник / Н.І. Доберчак. – К.: Ліра-К, 2015. – 258 с.
 72. Захарченко В.І. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Захарченко. – К.: Ліра-К, 2014. – 300 с.
 73. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посібник / Г.М. Зазарчин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Ліра-К, 2013. – 407 с.
 74. Економіка підприємства: навч. посібник / За заг. ред. М.В. Афанасьєва. – К.: Ліра-К, 2013. – 112 с.
 75. Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів: навч. посібник / За заг. ред. М.В. Афанасьєва. – К.: Ліра-К, 2013. – 360 с.
 76. Економіка підприємства: навч. посібник / Уклад.: Балацький Є.О., Дутченко О.М., Шамота Г.М. та ін. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 154 с.
 77. Економіка підприємства: навч. посібник / Герасимчук З.В., Науменко С.В., Ткачик В.І., Вахович І.М., Ковальська Л.Л., Кривов’язюк І.В., Камінська І.М., Хвищун Н.В. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 630 с.
 78. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч. посібник / Дорошенко Г.О., Семенець А.О., Пасенко Н.С. та ін. – К.: Ліра-К, 2013. – 328 с.
 79. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. Л.Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2012. - 864 с.
 80. Економіка підприємства: навч. посібник / Уклад.: Мішенін Є.О., Балацький Є.О., Дутченко О.М., Шамота Г.М.,, Гузь М.М., Дутченко О.О. - Х.: «Диса Плюс», – 2015. – 336 с.
 81. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: навч. посібник / За заг. ред. В.С. Пономаренка. – К.: Ліра-К, 2013. – 152 с.
 82. Економіка підприємства: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, Н.П. Гончарова, О.Г. Мендрул; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2012. – 364 с.
 83. Економіка підприємства: навч. посібник / за заг. ред. Л.С. Шевченко. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. – 208 с.
 84. Економіка підприємства: навч. посібник / Шелегеда Б.Г., Берсуцький А.Я., Касьянова Н.В., Кравцова Л.В., Солоха Д.В. та ін.; за ред. Б.Г. Шелегеди. – Донецьк: ДонУЕП, 2010. – 685 с.
 85. Єгорова І.Г. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: навч. посібник / І.Г. Єгорова. – К.: Ліра-К, 2014. – 336 с.
 86. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посібник / Н.І. Єсінова. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 189 c.
 87. Іванілов О.С. Економіка підприємств автомобільного транспорту: підручник / О.С. Іванілов, І.А. Дмитрієв, І.Ю. Шевченко. – Х.: Стиль-Издат, 2017. – 632 с.
 88. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.
 89. Іванчук О.В. Економічний аналіз: навч. посібник / О.В. Іванчук, Л.Я. Тринька.  – К.: Алерта, 2013. – 568 с.
 90. Кизим М.О. Державне регулювання економіки: проблеми та перспективи / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, В.А. Зінченко. – К.: Ліра-К, 2014. – 288 с.
 91. Кібік О.М. Теорія бізнесу: навч. посібник / О.М. Кібік, К.В. Белоус. – К.: Алерта, 2012. – 256 с.
 92. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібник / О. І. Ковтун. – К.: Ліра-К, 2014. – 432 с.
 93. Колот В.М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: навч. посібник / В.М. Колот, І.М. Рєпіна, О.В. Щербина.  –  К.: КНЕУ, 2009. – 444 с.
 94. Кривицька О.Р. Економіка підприємства: навч. посібник / О.Р. Кривицька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 296 с.
 95. Кривов'язюк І.В. Підприємство в умовах ринку: навч. посібник / І.В. Кривов'язюк. – К.: Кондор, 2009. – 840 с.
 96. Крикавський Є.В. Економіка і фінанси підприємств: навч. посібник / Є.В Крикавський, З.С. Люльчак. – К.: Ліра-К, 2013. – 696 с.
 97. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч. посібник / В.В. Кулішов. – К.: Ліра-К, 2014. – 208 с.
 98. Кулішов В.В. Економічний довідник підприємця: навч. посібник / В.В. Кулішов. – К.: Ліра-К, 2013. – 162 с.
 99. Курс лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» / Укладач Кудлак В.Я. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 57 с.

100.Лапіна І.С. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / І.С. Лапіна, О.М. Гончаренко та ін.; за заг. ред. І.С. Лапіної – Одеса: Атлант, 2016.  – 313 с.

101.Лисак В.Ю. Державне регулювання економіки: навч.-метод. посібник / В.Ю. Лисак. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 132 с.

102.Лойко В.В. Економіка підприємства: навч. поcібник / В.В. Лойко, Т.П. Макаровська. – К.: КНУТД, 2015. – 268 с.

103.Мельников А.М. Основи організації бізнесу: навч. поcібник / А.М. Мельников. – К.: Ліра-К, 2013. – 200 с.

104.Микитюк П.П. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посібник / П.П. Микитюк, Ж.Л. Крисько, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, С.М. Скочиляс. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

105.Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – вид. 2-ге, доп. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 234 с.

106.Міценко Н.Г. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч. посібник / Н.Г. Міценко. – К.: Ліра-К, 2014. – 688 с.

107.Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навч. посібник / В.Г. Никифоренко. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

108.Організація виробництва: навч. посібник / Г.Є. Мазнєв, С.М. Калініченко, І.С. Щербакова, О.В. Грідін; за ред. Г.Є. Мазнєва. – вид. 2-ге випр. і доп. – Х.: Вид-во «Майдан», 2013. – 604 с.

109.Падерін І.Д. Бізнес-планування: навч. посібник / І.Д. Падерін. – Дніпропетровськ: Свідлер А.Л., 2012. – 137 с.

110.Петрович Й.М. Економіка і фінанси підприємства: навч. посібник / Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів: Магнолія 2006, 2014. – 408 с.

111.Петрович Й.М. Створення і функціонування суб’єктів підприємництва: навч. посібник / Й.М. Петрович. – К.: Ліра-К, 2015. – 256 с.

112.Пєліхов Є.Ф. Економіка сучасного підприємства: навч.-метод. і практ. посібник / Є.Ф. Пєліхов, О.А. Іванова, О.М. Сумець. - К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с.

113.Підприємництво й бізнес-культура: навч. посібник / За заг. ред. М.П. Денисенко. – Черкаси: Маклаут, 2013. – 150 с.

114.Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. І.М. Сотник, д.е.н., проф. Л.М. Таранюка. − Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. − 572 с.

115.Посилкіна О.В. Управління персоналом: навч. посібник / О.В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова. – Х.: НФаУ, 2015. – 517 с.

116.Примак Т.О. Економіка підприємства: навч. посібник / Т.О. Примак. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.

117.Пушкар М.С. Фінансовий облік: підручник / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Картбланш, 2002. – 628 с.

118.Рижикова Н.І. Управління витратами: навч. посібник / Н.І. Рижикова, О.В. Накісько. – Х.: ХНТУСГ, 2013. – 198 с.

119.Скибінська З.М. Економіка та організація виробництва: навч. посібник / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – К.: Знання, 2012. – 299 с.

120.Сопко В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / В. Сопко. – 3-тє вид. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

121.Суліма Н.М. Економіка і фінанси підприємства: підручник / Н.М. Суліма, Л.М. Степасюк, О.В. Величко. – К.: «ЦП «КОМПРИНТ»», 2015. – 466 с.

122.Сумцов В.Г. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / В.Г. Сумцов, І.Г. Филиппова, Г.С. Балахнін. − Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 512 с.

123.Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): монографія / Л.Л. Тарангул. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 286 с.

124.Таранюк Л.М. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник / Л.М. Таранюк. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2016. – 278 с.

125.Тищенко О.М. Стратегічне управління: навч. посібник / О.М. Тищенко, В.О. Могилко, І.А. Дмитрієв, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, І.Ю. Шевченко, О.А. Ященко. - Х.: ХНАДУ, 2016. - 252 с.

126.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посібник / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2000. – 784 с.

127.Управління персоналом: навч. посібник / А.О. Азарова, О.О. Мороз, О.Й. Лесько, І.В. Романець. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 283 с.

128.Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.

129.Фінансова грамотність: підручник / О.І. Білик, О.Д. Вовчак, Т.Д. Гірченко та ін.; за заг. ред. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 322 с.

130.Фінансовий аналіз: навч. посібник / За ред. Косової Т.Д., Сіменко І.В. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 440 с.

131.Фролова Л.В. Тренінг з економіки підприємства: навч-метод. посібник / Л.В. Фролова, О.С. Кравченко. – К.: Ліра-К, 2013. – 154 с.

132.Чабанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посібник / Н.В. Чабанова, Ю.А. Василенко. – К.: Академія, 2000. – 476 с.

133.Чевганова В.Я. Проектний аналіз: навч. посібник / В.Я. Чевганова, В.В. Биба, А.С. Скрильник. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 258 с.

134.Шарко М.В. Економіка підприємства: навч. посібник / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 436 с.

135.Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посібник / Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416 с.

136.Швець Л.П. Проектний аналіз: навч. посібник / Л.П. Швець, О.В. Пиляпяк, Н.І. Доберчак. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. – 646 с.

137.Швиданенко Г.О. Економічна безпека бізнесу: навч. посібник / Г.О. Швиданенко, В.М. Кузьомко, Н.І. Норіцина. – К.: КНЕУ, 2011. – 511 с.

138.Швиданенко Г.О. Оптимізація бізнес-процесів: навч. посібник / Г.О. Швиданенко, Л.М. Приходько. – К.: КНЕУ, 2012. – 487 с.

139.Шкільняк М.М. Корпоративне управління: навч. посібник / М.М. Шкільняк. – Тернопіль: Видавництво «Крок», 2014. – 294 с.

140.Янковець Т.М. Економіка і планування: навч. посібник / Т.М. Янковець. – К.: КНУТД, 2015. – 244 с.

141.Яркіна Н.М. Економіка підприємства: навч. посібник / Н.М. Яркіна – К.: Ліра-К, 2015. – 498 с.

142.Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент: навч. посібник / Н.Б. Ярошевич. – К.: Ліра-К, 2014. – 408 с.

Остання зміна: понеділок 21 січень 2019 14:32