Тестові завдання до теми 6

Тестові завдання:

 

1. Виробнича потужність підприємства − це …

а) система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок;

б) сукупність технологічних систем і систем забезпечення їх функціонування, призначена для виготовлення продукції певного найменування (виду);

в) максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі і асортименті при повному завантаженні обладнання і виробничих площ;

г) інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються у готову продукцію.

 

2. Виробнича потужність підприємства залежить від:

а) номенклатури продукції;

б) асортименту продукції;

в) прогресивності техніки і технології виробництва;

г) організації виробництва.

 

3. Виробнича потужність підприємства буває …

а) проектна;

б) вхідна;

в) вихідна;

г) середньорічна.

 

4. Виробнича програма підприємства − це …

а) система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок;

б) сукупність технологічних систем і систем забезпечення їх функціонування, призначена для виготовлення продукції певного найменування (виду);

в) максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі і асортименті при повному завантаженні обладнання і виробничих площ;

г) інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються у готову продукцію.

 

5. Вартість продукції підприємства, незалежно від ступеня її готовності, − це …

а) валова продукція;

б) товарна продукція;

в) реалізована продукція;

г) чиста продукція.

 

6. Вартість продукції підприємства, яка готова для реалізації покупцям, − це …

а) валова продукція;

б) товарна продукція;

в) реалізована продукція;

г) чиста продукція.

 

7. Продукція, яка відвантажена споживачам і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або мають надійти у встановлений термін, − це …

а) валова продукція;

б) товарна продукція;

в) реалізована продукція;

г) чиста продукція.

 

8. Продукція, новостворена працею у тій чи іншій сфері матеріального виробництва, − це …

а) валова продукція;

б) товарна продукція;

в) реалізована продукція;

г) чиста продукція.

 

9. Продукції підприємства, яка використовується ним для подальшої переробки, − це …

а) валовий оборот;

б) внутрішньозаводський оборот;

в) незавершене виробництво;

г) немає правильної відповіді.

 

10. Основні засоби підприємства - це …

а) засоби праці, частина виробничих засобів підприємства;

б) матеріальні активи, що багаторазово беруть участь у виробничому процесі, не змінюючи своєї матеріальної форми та поступово переносячи свою вартість на вартість кінцевого продукту у вигляді амортизаційних відрахувань;

 

в) транспортні засоби, будівлі та споруди, силове та виробниче обладнання, інструменти, виробничий і господарський інвентар, строк служби яких перевищує 1 рік;

г) усі відповіді вірні.

 

11. До основних засобів виробничого призначення не належать:

а) будівлі та споруди ЖКГ;

б) адміністративні будівлі;

в) транспортні засоби;

г) споруди та передавальні пристрої.

 

12. До основних засобів невиробничого призначення не належать:

а) будівлі та споруди ЖКГ;

б) адміністративні будівлі;

в) транспортні засоби;

г) будівлі та споруди культурно-побутового призначення.

 

13. Чинним Податковим кодексом України передбачено таку кількість груп основних засобів -

а) 4;

б) 8;

в) 12;

г) 16.

 

14. Витрати на виробництво, транспортування, монтаж та інші роботи, пов'язані з введенням основного засобу в експлуатацію, відображаються в його …

а) відновлювальній вартості;

б) залишковій вартості;

в) початковій балансовій вартості;

г) середньорічній вартості.

 

15. Для усунення впливу ціннісного чинника застосовують оцінку основних засобів підприємства за їх …

а) відновлювальною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) початковою балансовою вартістю;

г) середньорічною вартістю.

 

16. Усереднена вартість основних засобів підприємства протягом року з урахуванням їх введення та виведення - це …

а) відновлювальна вартість;

б) залишкова вартість;

в) початкова балансова вартість;

г) середньорічна вартість.

 

17. Вартість основних засобів підприємства, яка підлягає поступовому перенесенню на вартість кінцевого продукту, - це …

а) відновлювальна вартість;

б) залишкова вартість;

в) початкова балансова вартість;

г) амортизаційна вартість.

 

18. Вартість можливої ліквідації основного засобу по закінченню строку його корисного використання - це …

а) відновлювальна вартість;

б) залишкова вартість;

в) початкова балансова вартість;

г) немає правильної відповіді.

 

19. Різниця початкової балансової вартості та накопиченої амортизації основних засобів підприємства становить їх …

а) відновлювальну вартість;

б) залишкову вартість;

в) початкову балансову вартість;

г) середньорічну вартість.

 

20. Показниками технічного стану основних засобів підприємства є:

а) фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці;

б) коефіцієнти вибуття та оновлення;

в) коефіцієнти зносу та придатності;

г) коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного використання, коефіцієнт інтегрального завантаження.

 

21. Показниками руху основних засобів підприємства є:

а) фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці;

б) коефіцієнти вибуття та оновлення;

в) коефіцієнти зносу та придатності;

г) коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного використання, коефіцієнт інтегрального завантаження.

 

22. Показниками інтенсивності використання основних засобів підприємства є:

а) фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці;

б) коефіцієнти вибуття та оновлення;

в) коефіцієнти зносу та придатності;

г) коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного використання, коефіцієнт інтегрального завантаження.

 

23. Показниками ефективності використання основних засобів підприємства є:

а) фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці;

б) коефіцієнти вибуття та оновлення;

в) коефіцієнти зносу та придатності;

г) коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного використання, коефіцієнт інтегрального завантаження.

 

24. Метод нарахування амортизації основних засобів підприємства, згідно якого річна сума амортизаційних відрахувань визначається як відношення вартості, що амортизується, та строку корисного використання основних засобів, - це …

а) прямолінійний;

б) прискореного зменшення залишкової вартості;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

 

25. Метод нарахування амортизації основних засобів підприємства, згідно якого місячна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та виробничої ставки амортизації, - це …

а) прямолінійний;

б) прискореного зменшення залишкової вартості;

в) кумулятивний;

г) виробничий.

 

26. Метод нарахування амортизації основних засобів підприємства, згідно якого річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року та річної норми амортизації, - це …

а) прямолінійний;

б) зменшення залишкової вартості;

в) кумулятивний;

г) виробничий.

 

27. Передбачає подвоєння річної норми амортизаційних відрахувань такий метод нарахування амортизації основних засобів підприємства -

а) прямолінійний;

б) прискореного зменшення залишкової вартості;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

 

28. Метод нарахування амортизації основних засобів підприємства, згідно якого річна сума амортизації визначається як добуток амортизаційної вартості основних засобів і кумулятивного коефіцієнта, - це …

а) прямолінійний;

б) зменшення залишкової вартості;

в) прискореного зменшення залишкової вартості;

г) кумулятивний.

 

29. В Україні не підлягають амортизації такі групи основних засобів підприємства:

а) № 1, 10, 11, 13;

б) № 2, 9, 12, 16;

в) № 3, 5, 7, 15;

г) № 4, 6, 8, 14.

 

30. Оборотні засоби підприємства - це …

а) предмети праці, частина виробничих засобів підприємства;

б) матеріальні активи, що одноразово беруть участь у виробничому процесі, повністю змінюючи свою матеріальну форму та переносячи свою вартість на вартість кінцевого продукту відразу та в повній мірі;

в) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, кошти в розрахункових документах, кошти на розрахунковому рахунку підприємства, кошти в касі підприємства;

г) усі відповіді вірні.

 

31. Нормуванню підлягають такі елементи оборотних засобів підприємства:

а) дебіторська заборгованість;

б) виробничі запаси;

в) незавершене виробництво;

г) кошти в касі підприємства.

 

32. Нормуванню підлягають такі елементи оборотних засобів підприємства:

а) виробничі бланки;

б) кошти в розрахункових документах;

в) канцелярське приладдя;

г) дебіторська заборгованість.

 

33. Вкладення грошових коштів у виробничі запаси відбувається на …

а) інвестиційній стадії кругообігу оборотних засобів;

б) виробничій стадії кругообігу оборотних засобів;

в) реалізаційній стадії кругообігу оборотних засобів;

г) немає вірної відповіді.

 

34. Споживання виробничих запасів у процесі виробництва та їх трансформація у готову продукцію має місце на …

а) інвестиційній стадії кругообігу оборотних засобів;

б) виробничій стадії кругообігу оборотних засобів;

в) реалізаційній стадії кругообігу оборотних засобів;

г) немає вірної відповіді.

 

35. Продаж товарів підприємства та отримання доходу від збутової діяльності відбувається на …

а) інвестиційній стадії кругообігу оборотних засобів;

б) виробничій стадії кругообігу оборотних засобів;

в) реалізаційній стадії кругообігу оборотних засобів;

г) немає вірної відповіді.

 

36. Виробничі запаси включають:

а) сировину;

б) матеріали;

в) напівфабрикати;

г) тару.

 

37. Виробничі запаси включають:

а) паливо;

б) допоміжні матеріали;

в) запасні частини;

г) малоцінні та швидкозношувані предмети.

 

38. Власні оборотні засоби − це …

а) засоби, закріплені засновниками підприємства при його створенні для забезпечення мінімально необхідних для нормального виробництва запасів сировини, матеріалів, палива, інструментів, напівфабрикатів, незавершеного виробництва, готової продукції і витрат майбутніх періодів;

б) нормальна заборгованість по заробітній платі, заборгованість постачальникам, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування;

в) кредиторська заборгованість усіх видів;

г) кошти цільового фінансування.

39. Стійкі пасиви підприємства − це …

а) засоби, закріплені засновниками підприємства при його створенні для забезпечення мінімально необхідних для нормального виробництва запасів сировини, матеріалів, палива, інструментів, напівфабрикатів, незавершеного виробництва, готової продукції і витрат майбутніх періодів;

б) нормальна заборгованість по заробітній платі, заборгованість постачальникам, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування;

в) кредиторська заборгованість усіх видів;

г) кошти цільового фінансування.

 

40. Норма запасу включає час перебування матеріалів у …

а) поточному, страховому, складському та середньому запасах;

б) поточному, підготовчому, складському та середньому запасах;

в) поточному та максимальному запасах;

г) поточному, страховому, транспортному та підготовчому запасах.

 

41. Для забезпечення безперебійності виробництва в період між двома поставками матеріалів призначений …

а) транспортний запас;

б) поточний запас;

в) складський запас;

г) середній запас.

 

42. Для забезпечення безперебійності виробництва в період зриву поставки матеріалів призначений …

а) страховий запас;

б) транспортний запас;

в) поточний запас;

г) максимальний запас.

 

43. Для забезпечення безперебійності виробництва у разі виникнення на ринку непередбаченого підвищеного попиту на продукцію підприємства призначений …

а) поточний запас;

б) страховий запас;

в) підготовчий запас;

г) немає правильної відповіді.

 

44. Для забезпечення безперебійності виробництва в період між зарахуванням коштів на розрахунковий рахунок постачальника та прибуттям вантажу на склад призначений …

а) максимальний запас;

б) підготовчий запас;

в) страховий запас;

г) транспортний запас.

 

45. Для забезпечення безперебійності виробництва в період витримки матеріалів перед їх введенням у виробничий процес призначений …

а) поточний запас;

б) середній запас;

в) підготовчий запас;

г) страховий запас.

 

46. Максимальний запас матеріалів на підприємстві є …

а) сумою поточного та страхового запасів;

б) еквівалентом розміру півтора поточних запасів;

в) сумою поточного та підготовчого запасів;

г) сумою поточного та транспортного запасів.

 

47. Предмети праці, які перебувають у процесі виробництва на різних стадіях оброблення безпосередньо на робочих місцях у цехах, на дільницях або ж у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого, − це …

а) готова продукція;

б) напівфабрикати власного виготовлення;

в) витрати майбутніх періодів;

г) незавершене виробництво.

 

48. Предмети праці, які повністю були оброблені в одному виробничому підрозділі (цеху), але подальше оброблення повинні пройти в інших підрозділах (цехах), − це …

а) готова продукція;

б) напівфабрикати власного виготовлення;

в) витрати майбутніх періодів;

г) незавершене виробництво.

 

49. Грошові витрати, що були здійснені в даному періоді, але на собівартість продукції будуть віднесені частинами в наступних періодах, − це …

а) готова продукція;

б) напівфабрикати власного виготовлення;

в) витрати майбутніх періодів;

г) незавершене виробництво.

 

50. Продукція, яка пройшла всі стадії, передбачені виробничим циклом, укомплектована, відповідає вимогам стандартів і технічних умов, має документ, що засвідчує її якість, та призначена для збуту за межі підприємства, − це …

а) готова продукція;

б) напівфабрикати власного виготовлення;

в) витрати майбутніх періодів;

г) незавершене виробництво.

 

51. Показник, який характеризує кількість оборотів, здійснюваних оборотними засобами підприємства за певний період (як правило, за рік), - це …

а) період обороту;

б) коефіцієнт оборотності;

в) рентабельність оборотних засобів;

г) немає правильної відповіді.

 

52.  Підвищення ефективності використання оборотних засобів підприємства досягається у разі …

а) збільшення коефіцієнта оборотності;

б) збільшення періоду обороту;

в) збільшення рентабельності оборотних засобів;

г) усі відповіді вірні.

 

53. Зниження ефективності використання оборотних засобів підприємства має місце у випадку …

а) збільшення коефіцієнта оборотності;

б) збільшення періоду обороту;

в) збільшення рентабельності оборотних засобів;

г) немає правильної відповіді.

 

54. Вивільнення (економія) оборотних коштів підприємства досягається у разі …

а) збільшення коефіцієнта оборотності та періоду обороту;

б) зменшення коефіцієнта оборотності та періоду обороту;

в) зменшення коефіцієнта оборотності та збільшення періоду обороту;

г) немає правильної відповіді.

 

55. Персонал підприємства − це …

а) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та/або мають досвід практичної діяльності;

б) частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві;

в) сукупність характеристик людини, які формуються в результаті матеріальних і духовних вкладень (здоров'я, інтелект, творчі здібності, освіта, професіоналізм, моральність, активність, організованість тощо);

г) сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва.

 

56. Управління персоналом підприємства включає:

а) залучення працівників;

б) ротацію працівників;

в) мотивацію працівників;

г) навчання працівників.

 

57. Управління персоналом підприємства передбачає виконання ряду функцій, серед яких:

а) регулювання соціально-трудових відносин;

б) організація і нормування праці персоналу;

в) оцінка і розвиток персоналу;

г) усі відповіді вірні.

 

58. Працівники, які організовують виробництво і здійснюють управління діяльністю підприємства та його структурних підрозділів, а також їх заступники, − це …

а) керівники;

б) спеціалісти;

в) службовці;

г) робітники.

 

59. Працівники, зайняті спеціальними інженерно-технічними, економічними та іншими роботами, які здійснюють економічну, організаційну підготовку виробництва, облік та аналіз його результатів, − це …

а) керівники;

б) спеціалісти;

в) службовці;

г) робітники.

 

60. Працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, канцелярські, деякі адміністративно-господарські роботи, − це …

а) керівники;

б) спеціалісти;

в) службовці;

г) робітники.

 

61. Працівники, які безпосередньо зайняті виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт, − це …

а) керівники;

б) спеціалісти;

в) службовці;

г) робітники.

62. До керівників належать:

а) працівники служб постачання та збуту;

б) начальники підрозділів;

в) працівники, зайняті обліком робочого часу;

г) робітники, зайняті ремонтними роботами.

 

63. До спеціалістів належать:

а) секретарі-друкарки;

б) касири;

в) інженери;

г) прибиральниці.

 

64. До службовців належать:

а) начальники цехів;

б) працівники юридичного відділу;

в) економісти, зайняті нормуванням праці персоналу;

г) діловоди.

 

65. До робітників належать:

а) економісти, зайняті виробничим плануванням;

б) працівники фінансового відділу;

в) працівники пожежної служби;

г) немає правильної відповіді.

 

66. Якісна характеристика персоналу підприємства передбачає його розподілення за …

а) професіями;

б) спеціальностями;

в) кваліфікацією;

г) усі відповіді вірні.

 

67. Кількісна характеристика персоналу підприємства передбачає розрахунок таких показників:

а) облікова чисельність працівників;

б) явочна чисельність працівників;

в) середньооблікова чисельність працівників;

г) усі відповіді вірні.

 

68. Кількісна характеристика персоналу підприємства передбачає розрахунок таких показників:

а) коефіцієнт обороту кадрів по прийому;

б) коефіцієнт обороту кадрів по звільненню;

в) коефіцієнт плинності кадрів;

г) усі відповіді вірні.

 

69. Структурна характеристика персоналу підприємства передбачає розрахунок таких показників:

а) коефіцієнт насиченості виробництва робітниками допоміжних і обслуговуючих цехів;

б) коефіцієнт стабільності кадрів;

в) коефіцієнт змінюваності кадрів;

г) коефіцієнт допоміжної робочої сили.

 

70. Планову чисельність основних робітників визначають …

а) за трудомісткістю виробничої програми;

б) за нормами виробітку;

в) за нормами обслуговування;

г) усі відповіді вірні.

 

71. Активними методами набору кадрів на підприємство є:

а) вербування персоналу;

б) ярмарок вакансій;

в) презентації;

г) усі відповіді вірні.

 

72. Пасивними методами набору кадрів на підприємство є:

а) розміщення оголошень у ЗМІ;

б) ярмарок вакансій;

в) презентації;

г) усі відповіді вірні.

 

73. Продуктивність праці персоналу підприємства − це …

а) показник, що характеризує ефективність праці та показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу;

б) кількість продукції (робіт, послуг), вироблена одним працівником за одиницю робочого часу;

в) кількість робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг);

г) усі відповіді вірні.

 

74. Виробіток − це …

а) показник, що характеризує ефективність праці та показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу;

б) кількість продукції (робіт, послуг), вироблена одним працівником за одиницю робочого часу;

в) кількість робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг);

г) усі відповіді вірні.

 

75. На практиці використовуються такі методи виміру виробітку:

а) натуральний або умовно-натуральний;

б) вартісний;

в) трудовий;

г) усі відповіді вірні.

 

76. Трудомісткість − це …

а) показник, що характеризує ефективність праці та показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу;

б) кількість продукції (робіт, послуг), вироблена одним працівником за одиницю робочого часу;

в) кількість робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг);

г) усі відповіді вірні.

 

77. Виділяють такі види трудомісткості продукції, послуг, робіт …

а) виробнича трудомісткість;

б) технологічна трудомісткість;

в) трудомісткість обслуговування;

г) трудомісткість управління.

 

78. Підвищення продуктивності праці персоналу підприємства має місце у випадку …

а) збільшення виробітку та зменшення трудомісткості;

б) зменшення виробітку та збільшення трудомісткості;

в) одночасного збільшення виробітку та трудомісткості;

г) немає правильної відповіді.

 

79. Фактори зростання продуктивності праці персоналу підприємства прийнято об’єднувати у такі групи:

а) матеріально-технічні;

б) організаційні;

в) соціально-економічні;

г) усі відповіді вірні.

 

80. Традиційно виділяють такі резерви зростання продуктивності праці персоналу підприємства:

а) народногосподарські;

б) галузеві;

в) міжгалузеві;

г) внутрішньовиробничі.

Остання зміна: понеділок 21 січень 2019 14:34