Питання до самоконтролю за темою 6

Теоретичні питання:

 

 1. Дайте характеристику плану виробництва як структурному елементу бізнес-плану підприємства.
 2. Дайте характеристику організаційному плану як структурному елементу бізнес-плану підприємства.
 3. Що таке «виробнича потужність підприємства»?
 4. Опишіть порядок обґрунтування виробничої потужності підприємства.
 5. Яким чином оцінюється ефективність використання виробничої потужності підприємства?
 6. Що таке «виробнича програма підприємства»?
 7. Назвіть і охарактеризуйте основні показники виробничої програми підприємства.
 8. Опишіть порядок планування виробничої програми підприємства.
 9. Що таке «основні засоби підприємства»?
 10. Охарактеризуйте склад і мінімальні строки корисного використання основних засобів підприємства (згідно чинного Податкового кодексу України).
 11. Що таке «основні засоби виробничого призначення»?
 12. Що таке «основні засоби невиробничого призначення»?
 13. Перерахуйте та охарактеризуйте види вартості основних засобів підприємства, за якими здійснюється їх облік і оцінка.
 14. У чому полягає сутність зносу основних засобів підприємства?
 15. Назвіть та охарактеризуйте види зносу основних засобів підприємства.
 16. Що таке «амортизація основних засобів підприємства»?
 17. Перерахуйте та охарактеризуйте методи нарахування амортизації основних засобів підприємства.
 18. Які встановлені чинним Податковим кодексом України обмеження щодо застосування методів нарахування амортизації різних груп основних засобів підприємства?
 19. Що таке «амортизаційний фонд підприємства»?
 20. Перерахуйте та охарактеризуйте показники технічного стану (придатності) основних засобів підприємства.
 21. Перерахуйте та охарактеризуйте показники руху основних засобів підприємства.
 22. Перерахуйте та охарактеризуйте показники інтенсивності використання основних засобів підприємства.
 23. Перерахуйте та охарактеризуйте показники ефективності використання основних засобів підприємства.
 24. Яким чином у сучасних умовах можливо підвищити ефективність використання основних засобів підприємства?
 25. Що таке «оборотні засоби підприємства»?
 26. Що таке «оборотні фонди підприємства»?
 27. Що таке «фонди обігу підприємства»?
 28. Що таке «виробничі запаси підприємства»?
 29. Назвіть основні види виробничих запасів підприємства.
 30. У чому полягає призначення поточного запасу?
 31. У чому полягає призначення страхового запасу?
 32. У чому полягає призначення транспортного запасу?
 33. У чому полягає призначення підготовчого запасу?
 34. Що таке «середній запас»?
 35. Що таке «складський запас»?
 36. Що таке «максимальний запас»?
 37. Що таке «незавершене виробництво»?
 38. У чому полягає різниця між незавершеним виробництвом і готовою продукцією?
 39. Що таке «витрати майбутніх періодів»?
 40. Охарактеризуйте стадії кругообігу оборотних засобів підприємства.
 41. Що таке «нормування оборотних фондів підприємства»?
 42. У чому полягає різниця між «нормами» і «нормативами»?
 43. Охарактеризуйте процес нормування виробничих запасів підприємства.
 44. Охарактеризуйте процес нормування незавершеного виробництва на підприємстві.
 45. Охарактеризуйте процес нормування витрат майбутніх періодів на підприємстві.
 46. Що таке «матеріально-технічне забезпечення виробництва»?
 47. Дайте характеристику службі матеріально-технічного забезпечення виробництва на підприємстві.
 48. Перерахуйте та охарактеризуйте показники ефективності використання оборотних засобів підприємства.
 49. Яким чином у сучасних умовах можливо підвищити ефективність використання оборотних засобів підприємства?
 50. Що таке «персонал підприємства»?
 51. Яким чином класифікується персонал підприємства за характером виконуваних функцій?
 52. Яким чином класифікується персонал підприємства за рівнем кваліфікації?
 53. Дайте характеристику типовій системі управління персоналом підприємства.
 54. Назвіть і охарактеризуйте функції управління персоналом підприємства.
 55. Назвіть і охарактеризуйте завдання управління персоналом підприємства.
 56. Охарактеризуйте методи управління персоналом підприємства.
 57. У чому полягає сутність кількісної характеристики персоналу підприємства?
 58. У чому полягає сутність якісної характеристики персоналу підприємства?
 59. У чому полягає сутність структурної характеристики персоналу підприємства?
 60. Перерахуйте та охарактеризуйте показники руху кадрів на підприємстві.
 61. У чому полягає небезпека підвищеної плинності кадрів на підприємствах?
 62. Охарактеризуйте процес визначення необхідної чисельності різних категорій працівників підприємства.
 63. Що таке «кадрова політика»?
 64. Що таке «штатний розклад»?
 65. Що таке «посада»?
 66. Що таке «вакансія»?
 67. Охарактеризуйте порядок набору кадрів на підприємство.
 68. Дайте характеристику джерелам набору кадрів на підприємство.
 69. Дайте характеристику методам набору кадрів на підприємство.
 70. Дайте характеристику умовам і критеріям ефективної ротації кадрів на підприємстві.
 71. Яким чином здійснюється оцінка відповідності працівника займаній посаді?
 72. Що таке «продуктивність праці»?
 73. Якими показниками традиційно характеризується продуктивність праці персоналу підприємства?
 74. Перерахуйте та охарактеризуйте види трудомісткості виготовлення продукції, надання послуг, виконання робіт.
 75. Перерахуйте та охарактеризуйте методи планування продуктивності праці персоналу підприємства.
 76. Перерахуйте та охарактеризуйте фактори зростання продуктивності праці персоналу підприємства.
 77. Перерахуйте та охарактеризуйте резерви зростання продуктивності праці персоналу підприємства.
 78. У чому полягає різниця між поняттями «мотивація праці» та «стимулювання праці»?
 79. Дайте порівняльну характеристику видам стимулювання праці персоналу підприємства.
 80. Охарактеризуйте умови та критерії ефективності системи стимулювання праці персоналу підприємства.
Остання зміна: понеділок 21 січень 2019 14:33