Тестові завдання до теми 5

Тестові завдання:

 

1. Конкуренція − це …

а) співіснування і боротьба товаровиробників та інших суб'єктів ринкового середовища за досягнення максимальних прибутків та інших цілей шляхом задоволення різноманітних потреб споживачів з повним використанням при цьому власних сильних сторін і можливостей зовнішнього середовища, усуненням слабких власних сторін і загроз ззовні;

б) здатність проводити діяльність в ринкових умовах і одержувати прибуток, достатній для науково-технічного удосконалення виробництва, стимулювання працівників і випуску високоякісної продукції;

в) сукупність споживчих властивостей виробу, що характеризують його відмінність від виробу-конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам і з урахуванням витрат на його виготовлення;

г) сукупності зовнішніх стосовно конкретного підприємства факторів, які впливають на конкурентну взаємодію підприємств відповідної галузі.

 

2. Конкурентоспроможність підприємства − це …

а) співіснування і боротьба товаровиробників та інших суб'єктів ринкового середовища за досягнення максимальних прибутків та інших цілей шляхом задоволення різноманітних потреб споживачів з повним використанням при цьому власних сильних сторін і можливостей зовнішнього середовища, усуненням слабких власних сторін і загроз ззовні;

б) здатність проводити діяльність в ринкових умовах і одержувати прибуток, достатній для науково-технічного удосконалення виробництва, стимулювання працівників і випуску високоякісної продукції;

в) сукупність споживчих властивостей виробу, що характеризують його відмінність від виробу-конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам і з урахуванням витрат на його виготовлення;

г) сукупності зовнішніх стосовно конкретного підприємства факторів, які впливають на конкурентну взаємодію підприємств відповідної галузі.

 

3. Конкурентоспроможність продукції − це …

а) співіснування і боротьба товаровиробників та інших суб'єктів ринкового середовища за досягнення максимальних прибутків та інших цілей шляхом задоволення різноманітних потреб споживачів з повним використанням при цьому власних сильних сторін і можливостей зовнішнього середовища, усуненням слабких власних сторін і загроз ззовні;

б) здатність проводити діяльність в ринкових умовах і одержувати прибуток, достатній для науково-технічного удосконалення виробництва, стимулювання працівників і випуску високоякісної продукції;

в) сукупність споживчих властивостей виробу, що характеризують його відмінність від виробу-конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам і з урахуванням витрат на його виготовлення;

г) сукупності зовнішніх стосовно конкретного підприємства факторів, які впливають на конкурентну взаємодію підприємств відповідної галузі.

 

4. Конкурентне середовище − це …

а) співіснування і боротьба товаровиробників та інших суб'єктів ринкового середовища за досягнення максимальних прибутків та інших цілей шляхом задоволення різноманітних потреб споживачів з повним використанням при цьому власних сильних сторін і можливостей зовнішнього середовища, усуненням слабких власних сторін і загроз ззовні;

б) здатність проводити діяльність в ринкових умовах і одержувати прибуток, достатній для науково-технічного удосконалення виробництва, стимулювання працівників і випуску високоякісної продукції;

в) сукупність споживчих властивостей виробу, що характеризують його відмінність від виробу-конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам і з урахуванням витрат на його виготовлення;

г) сукупності зовнішніх стосовно конкретного підприємства факторів, які впливають на конкурентну взаємодію підприємств відповідної галузі.

 

5. Конкурентний статус підприємства − це …

а) міра визначення положення підприємства в конкурентній боротьбі;

б) показник, що відображає конкурентні позиції підприємства;

в) передумова досягнення підприємством того або іншого рівня конкурентних переваг;

г) усі відповіді вірні.

 

6. Групування факторів середовища функціонування підприємства на зовнішні та внутрішні та їх аналіз з позиції визначення позитивного чи негативного впливу на діяльність підприємства − це …

а) сегментація ринку;

б) маркетингова стратегія;

в) SWOT-аналіз;

г) немає вірної відповіді.

 

7. Згідно проекту PIMS показниками, що характеризують конкурентний статус підприємства, є:

а) капіталомісткість;

б) відносна якість продукції;

в) вертикальна інтеграція;

г) інновації.

 

8. Згідно проекту PIMS показниками, що характеризують конкурентний статус підприємства, є:

а) продуктивність праці персоналу;

б) відносна якість продукції;

в) витрати на одиницю продукції;

г) інновації.

 

9. Матриця М. Портера включає такі фактори:

а) джерело конкурентних переваг;

б) привабливість ринку збуту підприємства;

в) стратегічна орієнтація підприємства;

г) темпи росту ринків збуту підприємства.

 

10. Якщо інтегральний показник конкурентного статусу підприємства дорівнює 0,3, то за шкалою І. Ансоффа конкурентна позиція підприємства визнається …

а) дуже слабкою;

б) слабкою;

в) середньою;

г) сильною.

 

11. Розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу – це …

а) сегментація ринку;

б) маркетингова стратегія;

в) SWOT-аналіз;

г) немає вірної відповіді.

 

12. Програма маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка визначає принципові рішення для досягнення маркетингових цілей – це …

а) сегментація ринку;

б) маркетингова стратегія;

в) SWOT-аналіз;

г) немає вірної відповіді.

 

13. Що не являється стратегічним рішенням щодо рівня цін?

а) стратегія «зняття вершків»;

б) стратегія єдиних цін;

в) стратегія низьких цін;

г) немає вірної відповіді.

14. Що являється стратегічним рішенням щодо рівня цін?

а) стратегія «проникнення на ринок»;

б) стратегія високих цін;

в) стратегія гнучких цін;

г) стратегія нейтральних цін.

 

15. Визначте, що не являється стратегією охоплення ринку:

а) цільовий маркетинг;

б) перспективний маркетинг;

в) масовий маркетинг;

г) індивідуальний маркетинг.

 

16. Визначте, що являється стратегією охоплення ринку:

а) цільовий маркетинг;

б) перспективний маркетинг;

в) диференційований маркетинг;

г) індивідуальний маркетинг.

 

17. Реклама – це …

а) будь-яка платна неособистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар;

б) діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товару;

в) усне представлення товару в ході бесіди з одним чи декількома потенційними покупцями задля продажу;

г) короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі (знижки, розпродажі, лотереї тощо).

 

18. «Паблік рілейшнз» – це …

а) будь-яка платна неособистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар;

б) діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товару;

в) усне представлення товару в ході бесіди з одним чи декількома потенційними покупцями задля продажу;

г) короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі (знижки, розпродажі, лотереї тощо).

 

19. Персональний продаж – це …

а) будь-яка платна неособистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар;

б) діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товару;

в) усне представлення товару в ході бесіди з одним чи декількома потенційними покупцями задля продажу;

г) короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі (знижки, розпродажі, лотереї тощо).

 

20. Стимулювання збуту – це …

а) будь-яка платна неособистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар;

б) діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товару;

в) усне представлення товару в ході бесіди з одним чи декількома потенційними покупцями задля продажу;

г) короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі (знижки, розпродажі, лотереї тощо).

Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:31 PM