Тестові завдання до теми 3

Тестові завдання:

 

1. Первинною ланкою у структурі національної економіки є:

а) сукупність юридичних осіб;

б) підприємство;

в) сукупність індивідуумів;

г) всі відповіді вірні.

 

2. Ринкові умови господарювання підприємства не передбачають:

а) конкуренцію;

б) централізоване планування;

в) наявність приватної власності;

г) свободу підприємницького вибору.

 

3. Головне завдання підприємства полягає у:

а) задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку;

б) ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів;

в) підвищенні продуктивності й ефективній мотивації праці персоналу;

г) підвищенні якості продукції, що випускається.

 

4. Основним документом, що регулює діяльність підприємства, є …

а) Господарський кодекс України;

б) статут;

в) ліцензія;

г) патент.

 

5. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня …

а) укладання і підписання установчих документів;

б) відкриття розрахункового рахунку в банку;

в) державної реєстрації;

г) немає вірної відповіді.

 

6. Підприємство втрачає права юридичної особи і вважається ліквідованим з моменту:

а) втрати власної печатки;

б) виключення з державного реєстру;

в) створення ліквідаційної комісії;

г) немає вірної відповіді.

 

7. Колективний договір укладається …

а) лише на державних підприємствах;

б) на всіх підприємствах;

в) на підприємствах, де частка держави у майні становить більше 50%;

г) на всіх промислових підприємствах.

 

8. Класична модель підприємства орієнтована на:

а) оновлення економічної системи держави;

б) активне використання нових управлінських рішень для постійного зростання економічної та соціальної ефективності підприємства;

в) пошук зовнішніх додаткових джерел ресурсів;

г) максимально ефективне використання наявних ресурсів.

 

9. Що включає в себе економічна діяльність підприємства?

а) складання стратегічної звітності;

б) стратегічне і поточне планування, облік і звітність, ціноутворення, систему оплати праці, ресурсне забезпечення виробництва;

в) контроль за діяльністю підприємства;

г) всі відповіді вірні.

 

10. Що означає і включає в себе соціальна діяльність підприємства?

а) підготовка і перепідготовка кадрів;

б) постійне підтримування на належному рівні умов праці і життя трудового колективу;

в) своєчасне перерахування коштів в пенсійний фонд;

г) всі відповіді вірні.

 

11. Що означає виробнича діяльність підприємства?

а) складання бізнес-плану;

б) забезпечення виробничих потужностей випуском продукції певного асортименту відповідно до сировинних ресурсів;

в) збалансування потреб ринку і можливостей підприємства;

г) немає вірної відповіді.

 

12. Що означає післяпродажний сервіс?

а) доставку до споживача;

б) пусконалагоджувальні роботи в сфері експлуатації (використання) куплених товарів, їх гарантійне технічне обслуговування;

в) ремонт впродовж строку служби;

г) всі відповіді вірні.

 

13. Що таке «статут підприємства»?

а) це зібрання правил, що регулюють діяльність підприємства та взаємовідносини з іншими господарюючими суб’єктами;

б) це паспорт підприємства;

в) це фірмовий знак підприємства;

г) немає вірної відповіді.

 

14. Яку роль на підприємстві відіграє колективна угода?

а) регулює взаємовідносини в трудовому колективі;

б) регулює виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією (власником) підприємства, що використовує найману працю;

в) це угода між робітниками і адміністрацією;

г) всі відповіді вірні.

 

15. Підприємництво – це …

а) діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, яка спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт (надання послуг);

б) самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів і отримання прибутку;

в) діяльність суб’єктів господарювання, яка спрямована на створення, впровадження та поширення нововведень у суспільне виробництво з метою підвищення його ефективності;

г) всі відповіді вірні.

 

16. Які функції виконує підприємництво?

а) загальноекономічну, ресурсну, організаційну, соціальну та творчопошукову;

б) інвестиційну, відтворюючу, розподільчу та інформаційну;

в) благодійну, комерційну, контролюючу та накопичення;

г) немає вірної відповіді.

 

17. Види підприємництва:

а) соціальне, інноваційне та банківське;

б) виробниче, комерційно-торговельне та фінансово-кредитне;

в) будівельне, транспортне та сільськогосподарське;

г) всі відповіді вірні.

 

18. Організаційні форми підприємництва в Україні:

а) товариства, концерни, унітарні підприємства;

б) трести, акціонерні товариства, холдинги;

в) будь-які організаційні форми за вибором підприємця, які не заборонені законом;

г) немає вірної відповіді.

 

19. Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється у формі:

а) агентування;

б) інноваційної діяльності;

в) торгово-комерційної діяльності;

г) біржового підприємництва.

20. Якій сфері підприємницької діяльності властивий підвищений ризик?

а) виробничого підприємництва;

б) інноваційного підприємництва;

в) фінансового посередництва;

г) торговельного посередництва.

 

21. Що лежить в основі ефекту підприємницької діяльності?

а) підприємницька ідея;

б) новаторська ініціативна діяльність;

в) бажання і можливості підприємця;

г) отримання прибутку як результату підприємницької діяльності.

 

22. Що є передумовою припинення підприємницької діяльності відповідно до Господарського кодексу України?

а) власна ініціатива підприємця;

б) закінчення строку дії ліцензії;

в) припинення існування підприємця;

г) рішення суду у випадках, передбачених Господарським Кодексом та іншими законами.

 

23. Оберіть головні умови здійснення підприємницької діяльності:

а) автономність підприємця, повна відповідальність підприємця за наслідки здійснення своєї діяльності, орієнтація на комерційний успіх;

б) наявність фінансових ресурсів, доступність інформації, відсутність бар’єрів входження на ринок;

в) існування незадоволеного попиту споживачів, орієнтація підприємця на комерційний успіх;

г) всі відповіді вірні.

 

24. Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути:

а) юридичні особи різних форм власності;

б) правоздатні та дієздатні громадяни України та іноземці;

в) колективи та об’єднання громадян;

г) немає вірної відповіді.

25. Підприємницька діяльність здійснюється на основі таких принципів:

а) вільний вибір діяльності;

б) вільне наймання працівників і вільне розпорядження прибутком;

в) залучення і використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів, саморозвитку, незалежності;

г) всі відповіді вірні.

Остання зміна: понеділок 21 січень 2019 14:26