Тестові завдання до теми 1

Тестові завдання:

 

1. Економічне мислення − це …

а) явище суб’єктивного порядку, безпосередньо пов’язане з економічним життям суспільства як його органічна частина;

б) процес відтворення людською свідомістю, у визначеній логічній послідовності, економічних взаємин із відповідними їм економічними законами;

в) процес осмислення і переосмислення, засвоєння людьми нагромаджених суспільством економічних знань;

г) діяльність щодо задоволення матеріальних потреб.

 

2. Економічна поведінка − це …

а) обумовлена об'єктивними процесами, економічними інтересами та економічним мисленням цілеспрямована діяльність щодо задоволення матеріальних потреб;

б) явище суб’єктивного порядку, безпосередньо пов’язане з економічним життям суспільства як його органічна частина;

в) вагома економічна засада життєдіяльності;

г) поведінка в межах законодавства.

 

3. Підприємництво − це …

а) самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господа-рювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

б) тип господарської поведінки підприємців з організації розробок виробництва і реалізації благ з метою отримання прибутку і соціального ефекту;

в) діяльність, яку здійснюють приватні особи або організації для здобутку природних благ, виробництва або надання послуг в обмін на інші товари, послуги, гроші, яка веде до взаємної вигоди зацікавлених осіб, організацій;

г) усі відповіді вірні.

 

4. За ступенем пріоритетності виділяють такі види цілей підприємницької діяльності:

а) стратегічні;

б) тактичні;

в) проміжні;

г) кінцеві.

 

5. За строком досягнення виділяють такі види цілей підприємницької діяльності:

а) стратегічні;

б) тактичні;

в) проміжні;

г) кінцеві.

 

6. Генерування та реалізація новітніх комерційних ідей - це …

а) інноваційна функція підприємництва;

б) ресурсна функція підприємництва;

в) організаційна функція підприємництва;

г) стимулювальна функція підприємництва.

 

7. Формування мотиваційного механізму ефективної та корисної праці - це …

а) інноваційна функція підприємництва;

б) ресурсна функція підприємництва;

в) організаційна функція підприємництва;

г) стимулювальна функція підприємництва.

8. Мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів - це …

а) інноваційна функція підприємництва;

б) ресурсна функція підприємництва;

в) організаційна функція підприємництва;

г) стимулювальна функція підприємництва.

 

9. Суб'єктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути:

а) громадяни  України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

б) юридичні особи всіх форм  власності;

в) об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні  на умовах угоди про розподіл продукції;

г) усі відповіді вірні.

 

10. Купівля-продаж товарів для їх подальшого перепродажу за вищою ціною є …

а) виробничим підприємництвом;

б) комерційним підприємництвом;

в) фінансовим підприємництвом;

г) усі відповіді вірні.

 

11. Купівля-продаж національної та іноземної валюти, цінних паперів є …

а) виробничим підприємництвом;

б) комерційним підприємництвом;

в) фінансовим підприємництвом;

г) усі відповіді вірні.

 

12. Підтримка розвитку підприємництва на державному та регіональному рівнях є ознакою …

а) несприятливого підприємницького середовища;

б) частково сприятливого підприємницького середовища;

в) сприятливого підприємницького середовища;

г) усі відповіді вірні.

 

13. Соціальна напруженість у суспільстві є ознакою …

а) несприятливого підприємницького середовища;

б) частково сприятливого підприємницького середовища;

в) сприятливого підприємницького середовища;

г) усі відповіді вірні.

 

14. Переважне вкладення капіталу в ті види діяльності, які характеризуються швидким оборотом коштів, є ознакою …

а) несприятливого підприємницького середовища;

б) частково сприятливого підприємницького середовища;

в) сприятливого підприємницького середовища;

г) усі відповіді вірні.

 

15. Нерівноправні умови функціонування державного та приватного секторів економічної системи є ознакою …

а) несприятливого підприємницького середовища;

б) частково сприятливого підприємницького середовища;

в) сприятливого підприємницького середовища;

г) усі відповіді вірні.

 

16. До найпоширеніших причин, що лежать в основі ухвалення рішення про початок власного бізнесу, належать:

а) невдоволення поточною роботою (роботодавцем), недостатній рівень заробітної плати, бажання досягти чогось більшого;

б) гарна бізнес-ідея для відкриття власної справи;

в) потреба у незалежності, свободі;

г) наявність вільних фінансових та матеріальних засобів.

 

17. Що є основними позитивними моментами власного бізнесу:

а) більше свободи й незалежності;

б) можливість отримання «тіньових» прибутків;

в) можливість самому керувати своїм часом;

г) більше шансів реалізувати себе й свої особисті амбіції.

 

18. Що є основою для започаткування власної справи?

а) стартовий капітал;

б) підприємницька ідея (бізнес-ідея);

в) підтримка родичів;

г) прагнення збагачення.

 

 

19. Конкретне цілісне знання про доцільність та можливість займатися певним видом підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети, шляхів та засобів її досягнення − це …:

а) вища освіта;

б) підприємницька ідея;

в) ініціатива;

г) вагома економічна засада життєдіяльності.

 

20. Що є першим офіційним (з точки зору законодавства) кроком в організації власного бізнесу?

а) підприємницька ідея;

б) наявність основних виробничих фондів;

в) наявність стартового капіталу;

г) реєстрація у відповідних органах влади.

Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:03 PM