Відомості про курс

В умовах європейської інтеграції і членства в ЄС в Україні загострюється конкуренція на ринку освітніх послуг. Конкурентоспроможність фахівця залежить насамперед від рівня професіоналізму спеціаліста, як інтегрованої особистісної характеристики, яка забезпечує успішність та ефективність його професійної діяльності, спрямовує якісне професійне самовдосконалення та самореалізацію.

Фахівець із фізичного виховання і спорту повинен володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів. Він має добре орієнтуватись як у теоретичних, так і прикладних проблемах фізичного виховання і спорту та бути здатним до проведення науково-практичних досліджень у цій галузі.

Ефективність планування змісту фізкультурно-спортивної роботи залежить від наявності постійної інформації про спортсмена, зокрема рівня розвитку його рухових здібностей . Обробка і аналіз цієї інформації дозволяють обрати основні напрямки роботи, якісно скласти плани і програми підготовки.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основи теорії та особливості методики тестування рухових здібностей людини.

Міждисциплінарні зв’язки: теорія і методика фізичного виховання,  спортивна метрологія, біомеханіка, фізіологічні основи фізичного виховання.

Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів цілісної системи теоретичних і методичних знань, умінь і навичок контролю та оцінки розвитку рухових здібностей людини; розвиток професійного мислення та професійно-значущих особистісних якостей.

Завдання навчальної дисципліни: 

·        висвітлити та розкрити основи теорії та методики тестування рухових здібностей;

·        виявити особливості методики застосування тестових вправ, тестових комплексів та підбору їх згідно мети дослідження;

·        формувати уміння та навички тестування рухових здібностей та обробки результатів тестування.

 У результаті вивчення курсу Ви зможете:

  • відтворювати узагальнену інформацію про основи теорії вимірювань, теорії тестів та теорії оцінок; визначити основні правила і принципи тестування рухових здібностей.
  • використовувати різні технології тестування рухових здібностей та технології контролю фізичної підготовленості; застосовувати статистичні методи обробки результатів вимірювань розвитку моторики людини.
  • проаналізувати та оцінити результати метрологічного контролю розвитку рухових здібностей; дослідити національну та зарубіжну систему тестового контролю рухової підготовленості школярів.
  • спроектувати комплекс рухових тестів який дозволить визначити розвиток фізичних якостей та рівень фізичної підготовленості дітей та підлітків.

 

Остання зміна: субота 29 вересень 2018 21:20