Навчальна дисципліна «Управління інноваціями» належить до циклу нормативних дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент», за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.

Метою вивчення дисципліни «Управління інноваціями» є формування у студентів – майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та практики результативного управління інноваційною діяльністю організації у мінливих умовах соціально-економічного оточення.