Метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок щодо сукупності економічних процесів, які здійснюються на підприємстві при використанні ресурсів для задоволення потреб споживачів у відповідності до можливостей учасників господарської діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробничі відносини й економічні закони та закономірності, що виникають і діють на окремих підприємствах.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів сукупності знань, навичок та уявлень щодо предмету дисципліни.

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: ознаки, види й організаційно-правові форми підприємств; порядок створення підприємства; організаційно-правові форми об’єднань підприємств; феномен підприємництва та механізм державного стимулювання його розвитку; сутність, функції та методи управління підприємством; виробничу та організаційну структуру підприємства; мікро- та макросередовище функціонування підприємства; джерела формування та напрями використання капіталу підприємства; структуру майна підприємства; структуру персоналу підприємства; порядок формування колективу підприємства; засади управління продуктивністю праці персоналу підприємства; види стимулювання праці персоналу підприємства; склад, функції та види заробітної плати; організацію виробничого процесу на підприємстві; види витрат підприємства та собівартості продукції; види цін і цінової політики підприємств; порядок розрахунку фінансового результату діяльності підприємства; організацію інвестиційного процесу на підприємстві; засади управління конкурентоспроможністю підприємства; порядок визнання підприємства банкрутом; порядок ліквідації підприємства.

 вміти: обґрунтовувати вид і організаційно-правову форму підприємства при його створенні; ідентифікувати найбільш ефективну організаційну структуру управління підприємством; розробляти напрями оптимізації структури капіталу підприємства; розробляти напрями оптимізації структури майна підприємства; здійснювати облік та оцінювати вартість основних виробничих засобів підприємства; здійснювати нарахування амортизації основних виробничих засобів підприємства різними методами; розраховувати показники технічного стану, руху, інтенсивності та ефективності використання основних засобів підприємства; проводити нормування оборотних фондів підприємства; розраховувати показники ефективності використання оборотних засобів підприємства; планувати продуктивність праці персоналу підприємства; обґрунтовувати найбільш ефективні заходи стимулювання праці персоналу підприємства; застосовувати форми та системи оплати праці для нарахування заробітної плати персоналу підприємства; складати калькуляцію собівартості продукції і розробляти напрями її зменшення; організовувати виробничий процес на підприємстві; обґрунтовувати ціни на продукцію та цінову політику підприємства; розраховувати фінансовий результат діяльності підприємства та оцінювати її ефективність; визначати потенційну ефективність вкладень при розробці відповідних інвестиційних  і інноваційних проектів на підприємстві; забезпечувати конкурентоспроможність підприємства; проводити процедури визнання підприємства банкрутом і ліквідації підприємства.

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» належить до циклу нормативних навчальних дисциплін економічної підготовки бакалаврів технічних спеціальностей.

Метою вивчення навчальної дисципліни є вироблення розуміння студентами технічних спеціальностей економічних явищ і особливостей прояву економічних законів на підприємствах машинобудування.

Предметом навчальної дисципліни є економічні закономірності функціонування та розвитку підприємств машинобудівної галузі.

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: ознаки, види й організаційно-правові форми підприємств; організаційно-правові форми об’єднань підприємств; сутність, функції та методи управління підприємством; організаційні структури управління підприємствами; структуру майна підприємства; структуру персоналу підприємства; види стимулювання праці персоналу підприємства; склад, функції та види заробітної плати; види цін і цінової політики підприємств; порядок розрахунку фінансового результату діяльності підприємства; інвестиційний процес на підприємстві.

вміти: оцінювати вартість основних виробничих фондів і здійснювати нарахування їх амортизації різними методами; розраховувати показники технічного стану, руху, інтенсивності та ефективності використання основних фондів підприємства; проводити нормування оборотних фондів підприємства; розраховувати показники ефективності використання оборотних засобів підприємства; планувати продуктивність праці персоналу підприємства; застосовувати форми та системи оплати праці для нарахування заробітної плати персоналу підприємства; складати калькуляцію собівартості машинобудівної продукції і розробляти напрями її зменшення; обґрунтовувати ціни на машинобудівну продукцію; розраховувати фінансовий результат діяльності підприємства та оцінювати її ефективність; визначати потенційну ефективність капітальних вкладень при розробці відповідних інвестиційних проектів на підприємстві.

Навчальна дисципліна складає 72 години, в т.ч. 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять, 40 годин самостійної роботи студентів.

Метою навчальної дисципліни є теоретична та практична підготовка магістрів в галузі економіки на рівні професійних вимог зі спеціальності щодо реалізації комплексного підходу до аналітичної оцінки економічної і фінансової діяльності сучасного підприємства.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи діагностики результативності господарської діяльності та визначення фінансової стійкості підприємства.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів сукупності знань, навичок та уявлень щодо предмету дисципліни.

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

види та призначення економічної діагностики; інформаційну базу та інструментарій економічної діагностики; методику опрацювання бухгалтерської звітності для цілей економічної діагностики; рівні та співвідношення граничних значень показників діяльності підприємства, що обумовлюють його фінансову стійкість і платоспроможність; сутність діагностики формування, розподілу і використання ресурсів підприємства; основи оцінки конкурентного середовища і конкурентоспроможності підприємства; засади діагностики рівня економічної безпеки і корпоративної культури підприємства.

вміти:

агрегувати бухгалтерсько-фінансову звітність підприємства; коректно застосовувати методологію економічної діагностики; досліджувати зовнішні і внутрішні чинники фінансової стійкості підприємства; виконувати комплексну діагностику фінансово-економічної діяльності підприємства (експрес-діагностику, діагностику структури майна та джерел його фінансування, управлінську діагностику, фінансову діагностику, діагностику виробничого потенціалу підприємства, діагностику економічної безпеки підприємства, діагностику конкурентного середовища та конкурентоспроможності підприємства, діагностику корпоративної культури підприємства тощо) для цілей тактичного та стратегічного управління розвитком підприємства.