Навчальна дисципліна «Логістика» належить до циклу вибіркових дисциплін підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Мета курсу: формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, сучасних методів управління матеріальними потоками і потоками, що супроводжують матеріальні (інформаційні, фінансові, сервісні), придбання вмінь щодо організації логістичних систем.

Завдання курсу: набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики; опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики; оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

Предмет курсу: загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління й оптимізація матеріальних потоків.