Дисципліна “Мікроекономіка” спрямована на поглиблення у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти знань про термінологію та основні принципи, що лежать в основі мікроекономічного аналізу поведінки споживачів та виробників, застосування рівноважних, графічних та розрахунково-аналітичних методів аналізу поведінки суб’єктів за умов досконалої і недосконалої конкуренції. Дисципліна орієнтує на пошук інструментарію аналітичних досліджень поведінки суб’єктів мікроринку та оцінки вибору оптимальних рішень.

Дисципліна «Фондова біржа і ринок цінних паперів» спрямована на поглиблення у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти знань з фінансів, банківської справи та страхування. Здобувачі отримують теоретичні знання і практичні навички щодо вивчення теоретичних та організаційних основ ринку цінних паперів і фондової біржі, а також ознайомлення з напрямами державного регулювання діяльності суб'єктів ринку цінних паперів


Головною метою вивчення дисципліни «Ціноутворення та техніко-економічне обґрунтування геодезичних та будівельних робіт» є формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти системи знань про ціни і тарифи, про процес ціноутворення як взагалі так і у системі геодезичних та будівельних робіт з урахуванням теорії та практики функціонування внутрішнього ринку.


Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти основ економетрично – статистичних знань, математичного мислення та свідомості, спрямована на формування системного та наукового уявлення про методи пошуку та кількісного опису взаємопов`язаних показників різних масивів економічної інформації, набуття практичних навичок побудови та використання економетричних моделей для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.