Головною метою викладання курсу є формування сучасного на основі системного підходу світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.

Метою викладання курсу є підготовка майбутніх фахівців у галузі організації планування на підприємствах автомобільного транспорту.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система понять та принципи планування діяльності підприємств автомобільного транспорту в умовах ринкових відносин.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– забезпечення освоєння теоретичних знань методології і методики планування виробничо-комерційної діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства;

– ознайомлення з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом у сфері планування;

– формування практичних навичок з проведення планових техніко-економічних розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства.


Навчальна дисципліна «Державне та регіональне управління» належить до циклу нормативних дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців з напрямку  «Менеджмент» з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності), за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.

Предметом вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» є принципи державного та регіонального впливу на економічний і соціальний розвиток країни.

Головною метою викладання курсу є формування у студентів сучасного економічного мислення та спеціальних знань у галузі управлінняна національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.


Метою викладання курсу є підготовка майбутніх фахівців у галузі організації планування на підприємствах автомобільного транспорту.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система понять та принципи планування діяльності підприємств автомобільного транспорту в умовах ринкових відносин.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– забезпечення освоєння теоретичних знань методології і методики планування виробничо-комерційної діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства;

– ознайомлення з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом у сфері планування;

– формування практичних навичок з проведення планових техніко-економічних розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства.