Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців до професійної діяльності з питань ефективного формування та оцінювання потенціалу, а також забезпечення його розвитку в процесі здійснення управлінської діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підходи до формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– узагальнення теоретичних засад формування потенціалу підприємства, розуміння основних тенденцій та напрямів його розвитку;

– формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з питань оцінювання та використання потенціалу підприємства;

– оволодіння основами методології, технологіями та процедурами формування та використання потенціалу підприємства;

– набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення розвитку потенціалу підприємства;

– формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного використання потенціалу підприємства.


Метою викладання курсу є формування у студентів сукупності знань та навичок щодо типових підходів, методів та технологій підготовки та організації автотранспортного виробництва, управління підприємствами галузі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є отримання базових знань науково-методичних основ і стандартів про принципи та методи раціональної підготовки організації та управління виробництвом на автотранспортному підприємстві (АТП)

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань організації виробництва;

– опанування студентами методичного інструментарію організації виробництва на АТП;

– набуття навичок оцінки економічної ефективності організації виробництва.


Навчальна дисципліна «Основи управлінського консультування» належить до циклу дисциплін природно-наукової, загальноекономічної та професійної
підготовки магістрів.

1.1.            Метою дисципліни є підготовка магістрів до професійної діяльності в галузі управлінського консультування, а також отримання знань, необхідних для орієнтації в питаннях за видами управлінського консалтингу (стратегічного, кадрового, операційного, маркетингового тощо).

1.2.            Предметом вивчення дисципліни є теоретичні основи управлінського консультування.

1.3.            Основним завданням дисципліни – є формування у студентів сукупності знань, навичок та уявлень з організації та проведення управлінського консультування.

1.4.            Після оволодіння дисципліною «Управлінське консультування» студенти повинні знати:

-        сутність управлінського консультування;

-        теоретичні основи управлінського консультування, його види;

завдання та методи управлінського консультування, його методичні
інструментарії;

-        специфіку процесу надання управлінських послуг, його етапи та фази;

-        особливості розробки управлінських рішень консультантів;

-        основні вимоги, обмеження та можливості управлінського консультування як професійної діяльності;

-        підходи до оцінки результативності управлінського консультування;

студенти повинні вміти:

-        використовувати отримані знання для проведення консультаційної
діяльності;

-        аналізувати управлінськи пропозиції та оцінювати їх ефективність;

-        вирішувати бізнес-кейси за вдами управлінського консультування;

-        встановлювати необхідні відношення консультант-клієнт;

-        керувати проектами з управлінського консультування;

-        проводити аналіз.

студенти повинні мати уявлення:

-        про основне коло питань управлінського консультування;

-        про поняття і принципи управлінського консультування;

-        про сучасні методи та підходи до розробки рішень управлінського
консультування;

-        про професію консультантів (вимоги, компетенції, кар’єрні можливості  тощо).

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна вивчається після вивчення дисциплін: “Менеджмент”, “Адміністративний менеджмент”, “Управління персоналом”, “Стратегічне управління”, “Корпоративне управління” та “Розробка управлінських рішень”.


Мета вивчення навчальної  дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління фінансами підприємств, практичних навичок їх застосування у різних напрямах фінансової діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи відтворення й ефективного використання грошових ресурсів підприємства з визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається певної сукупності умінь і навичок.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-               узагальнення теоретичних засад у сфері фінансового менеджменту організації, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;

-          формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі фінансового управління в організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем;

-          оволодіння основами методології, технологіями та процедурами фінансового менеджменту;

-          формування у студентів знань з прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників.


Метою викладання курсу є формування у студентів сукупності знань та навичок щодо типових підходів, методів та технологій підготовки та організації автотранспортного виробництва, управління підприємствами галузі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є отримання базових знань науково-методичних основ і стандартів про принципи та методи раціональної підготовки організації та управління виробництвом на автотранспортному підприємстві (АТП)

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань організації виробництва;

– опанування студентами методичного інструментарію організації виробництва на АТП;

– набуття навичок оцінки економічної ефективності організації виробництва.