Вибіркова дисципліна для магістрів спеціальності 073 Менеджмент

Програма вивчення навчальної дисципліни “Ділове адміністрування. Менеджмент організації” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістра спеціальності 073 «Менеджмент». 

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів – майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та практики результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення.

Навчальна дисципліна «Управління інноваціями» належить до циклу нормативних дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент», за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.

Метою вивчення дисципліни «Управління інноваціями» є формування у студентів – майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та практики результативного управління інноваційною діяльністю організації у мінливих умовах соціально-економічного оточення. 

Дистанційний курс «Проектування логістичних систем» належить до циклу вибіркових дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців за напрямом 073 «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр.
Предметом вивчення дисципліни є принципи та технології проектування логістичних систем на макро- та мікрорівнях. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців до професійної діяльності з питань технології розробки логістичних систем на макро- та мік-рорівнях, а також формування практичних навичок проектування логістичних систем на рівні автотранспортного підприємства.

Основною метою викладання курсу «Маркетинг взаємодії АТП з партнерами» є формуванні у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу взаємодії, набуття практичних навичок щодо формування системи взаємовідносин АТП з його основними партнерами, враховуючи задоволення потреб партнерів та забезпечення ефективної діяльності підприємства. Предметом дисципліни є загальні закономірності розвитку  маркетингу взаємовідносин,  системи  взаємодії АТП з основними партнерами,  процеси стратегічного та оперативного управління маркетингом взаємовідносин. 

Мета вивчення навчальної дисципліни - формування у студентів - майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії логістичного управління з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів і моделей, а також формування практичних навичок оптимізації логістичних процесів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності, принципи, технології та методи оптимізації логістичних процесів, обгрунтування логістичних рішень щодо удосконалення логістичних процесів.

Навчальна дисципліна "Самоменеджмент" належить до циклу вибіркових цисциплін професійно-орієнтованиої підготовки фахівців напрямку підготовки 073 "Менеджмент" за освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр.