В курсі з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» подається перелік обов’язкових для вивчення питань. Головну увагу звернуто на наступні теми: основні фонди та оборотні засоби підприємства, стимулювання та оплата праці, поточні витрати та  собівартість продукції, ціноутворення, фінансові результати діяльності підприємства та забезпечення ефективності та конкурентоспроможності підприємства. В курсі стисло викладається зміст кожної теми, приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань, та перелік практичних завдань 

В курсі з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» подається перелік обов’язкових для вивчення питань. Головну увагу звернуто на наступні теми: основні фонди та оборотні засоби підприємства, стимулювання та оплата праці, поточні витрати та  собівартість продукції, ціноутворення, фінансові результати діяльності підприємства та забезпечення ефективності та конкурентоспроможності підприємства. В курсі стисло викладається зміст кожної теми, приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань, та перелік практичних завдань 

Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка фахівців до їх професійної діяльності на первинних посадах, пов’язаної з необхідністю вирішення комплексу задач, які вимагають застосування наукових методів та апарату формування у студентів комплексу знань, вмінь та уявлень, що забезпечать участь у виконанні наукових досліджень в економіці та управлінні.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи планування та технології виконання наукових досліджень, методи оформлення результатів досліджень та їх використання в практичній діяльності.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень” є формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, починаючи зі студентської наукової роботи та аспірантських досліджень.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність, специфіка і проблеми наукових досліджень у менеджменті, організація науково-дослідницької роботи, оформлення результатів наукових досліджень і впровадження їх у практику 

Метою вивчення дисципліни «Ділове адміністрування. Управління проектами та змінами» є формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і навичок з організації процесу управління змінами та застосування універсального інструментарію розробки, реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного функціонування та розвитку організацій.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методичні основи управління проектами та організації процесу управління змінами в організаціях.

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Основні задачі дисципліни – оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу; опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів; формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємництва та підтримки прийняття управлінських рішень.

Метою  викладання дисципліни є: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управлінського консультування, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно здійснювати управлінську діяльність на підприємстві. 

Завдання викладання дисципліни: теоретична та практична підготовка студентів з питань: класифікація управлінського консультування; сутність, функції та методичний інструментарій управлінського консультування; сучасні методи консультування; розробка замовлення на управлінське консультування; визначення основних підходів до вирішення проблем менеджменту; управління консалтинговою компанією; методи оцінки роботи консультанта.

Навчальна дисципліна "Управління економічним ризиком" покликана формувати вміння майбутнього фахівця щодо вибору рішень, де кількісно і якісно оцінюється вірогідність досягнення очікуваного результату та відхилення від мети.

Після проходження дистанційного курсу з цієї дисципліни студенти повинні вміти передбачити ризики різного походження, аналізувати рівень ризику при прийнятті рішень, пов'язаних з діяльністю підприємства, управляти ризиком, зменшуючи його в фінансово-кредитній, інвестиційній, валютно-фінансовій, господарській та комерційній діяльності.