Тестові завдання до теми 7

Тестові завдання:

 

1. Кошторис виробництва – це …

а) сукупність витрат підприємства, пов’язаних з його діяльністю за певний період;

б) склад витрат на придбання основних та допоміжних матеріалів;

в) склад витрат на утримання адміністративних приміщень;

г) всі відповіді вірні.

 

2. До витрат виробництва підприємства включають:

а) витрати на сировину, матеріали, оплату праці робітників, податок на додану вартість;

б) витрат на сировину, матеріали, оплату праці робітників, податок на додану вартість, податок з прибутку;

в) витрати на сировину, матеріали, оплату праці робітників, витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього середовища;

г) всі відповіді вірні.

 

3. За економічними елементами виокремлюють такі групи витрат:

а) витрати на сировину, заробітна плата виробничих робітників, амортизаційні відрахування, інші витрати;

б) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів і нематеріальних активів, інші витрати;

в) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на заробітну плату, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати;

г) немає вірної відповіді.

 

4. Змінні витрати – це:

а) витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний вид продукції;

б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виробленої продукції;

в) витрати, розмір яких на одиницю продукції змінюється;

г) немає вірної відповіді.

 

5. При зростанні обсягу виробництва змінні витрати …

а) на весь обсяг виробництва - зменшуються, на одиницю продукції - залишаються незмінними;

б) на весь обсяг виробництва - збільшуються, на одиницю продукції - залишаються незмінними;

в) на весь обсяг виробництва - залишаються незмінними, на одиницю продукції - зменшуються;

г) на весь обсяг виробництва - залишаються незмінними, на одиницю продукції - збільшуються.

 

6. При зростанні обсягу виробництва постійні витрати …

а) на весь обсяг виробництва - зменшуються, на одиницю продукції - залишаються незмінними;

б) на весь обсяг виробництва - збільшуються, на одиницю продукції - залишаються незмінними;

в) на весь обсяг виробництва - залишаються незмінними, на одиницю продукції - зменшуються;

г) на весь обсяг виробництва - залишаються незмінними, на одиницю продукції - збільшуються.

 

7. Залежно від часу формування витрат виділяють такі види собівартості:

а) планова;

б) цехова;

в) фактична;

г) виробнича.

 

8. Залежно від місця формування витрат виділяють такі види собівартості:

а) індивідуальна;

б) повна;

в) галузева;

г) нормативна.

 

9. За складом продукції виділяють такі види собівартості:

а) валова;

б) кошторисна;

в) індивідуальна;

г) товарна.

 

10. Виробнича собівартість продукції містить:

а) усі витрати підприємства на виробництво продукції;

б) усі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

в) усі витрати, пов’язані з виробництвом продукції і загальновиробничі витрати;

г) немає вірної відповіді.

 

11. Матеріальні витрати є статтею …

а) цехової собівартості;

б) виробничої собівартості;

в) повної собівартості;

г) усі відповіді вірні.

 

12. Витрати на оплату праці персоналу і сплату єдиного соціального внеску є статтею …

а) цехової собівартості;

б) виробничої собівартості;

в) повної собівартості;

г) усі відповіді вірні.

 

13. Амортизація цехового обладнання є статтею …

а) цехової собівартості;

б) виробничої собівартості;

в) повної собівартості;

г) немає правильної відповіді.

 

14. Заробітна плата адміністративного персоналу є статтею …

а) цехової собівартості;

б) виробничої собівартості;

в) повної собівартості;

г) немає правильної відповіді.

 

15. Витрати на збут продукції є статтею …

а) цехової собівартості;

б) виробничої собівартості;

в) повної собівартості;

г) немає правильної відповіді.

 

16. Калькулювання являє собою:

а) обчислення питомої ваги продукції, що йде на експорт;

б) обчислення собівартості окремих виробів;

в) обчислення вартості робіт та послуг, наданих підприємству сторонніми організаціями;

г) немає вірної відповіді.

 

17. Калькуляційна одиниця об’єкта калькулювання – це:

а) одиниця визначення торговельної площі;

б) одиниця визначення маржинального доходу підприємства;

в) одиниця його кількісного виміру;

г) всі відповіді вірні.

 

18. Калькулювання собівартості «по заказам» - це …

а) метод калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат по кожному індивідуальному виробу або за окремою партією виробів;

б) метод калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат в межах окремих процесів або стадій виробництва;

в) метод калькулювання собівартості продукції, який передбачає включення в собівартість усіх (змінних і постійних) виробничих витрат;

г) метод калькулювання собівартості продукції, який передбачає включення в собівартість продукції лише змінних виробничих витрат.

 

19. Калькулювання собівартості «по процесам» - це …

а) метод калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат по кожному індивідуальному виробу або за окремою партією виробів;

б) метод калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат в межах окремих процесів або стадій виробництва;

в) метод калькулювання собівартості продукції, який передбачає включення в собівартість усіх (змінних і постійних) виробничих витрат;

г) метод калькулювання собівартості продукції, який передбачає включення в собівартість продукції лише змінних виробничих витрат.

 

20. Виплата дивідендів акціонерам є витратами …

а) операційної діяльності;

б) фінансової діяльності;

в) інвестиційної діяльності;

г) усі відповіді вірні.

 

21. Виплата кредиторам відсотків за користування позиковими коштами є витратами …

а) операційної діяльності;

б) фінансової діяльності;

в) інвестиційної діяльності;

г) усі відповіді вірні.

 

22. Основними завданнями фінансової діяльності підприємства є:

а) збалансування надходжень і видатків платіжних засобів підприємства у часі;

б) забезпечення своєчасності розрахунків з контрагентами;

в) оптимізація структури капіталу підприємства;

г) забезпечення ліквідності підприємства.

 

23. Фінансова діяльність підприємства може бути організована такими методами:

а) комерційний розрахунок;

б) неприбуткова діяльність;

в) кошторисне фінансування;

г) усі відповіді вірні.

 

24. Фінансовий план підприємства включає:

а) баланс активів і пасивів підприємства;

б) баланс грошових надходжень і видатків;

в) прогнозні дані щодо обсягів реалізації продукції;

г) визначення точки беззбитковості.

 

25. Точка беззбитковості − це …

а) обсяг виробництва або реалізації продукції, послуг, робіт, при якому підприємство не отримує прибутку, але й не потерпає від збитку (доходи підприємства дорівнюють його витратам);

б) граничний дохід, який отримує підприємство від продажу кожної наступної одиниці продукції, послуг, робіт;

в) величина, на яку фактичний обсяг виробництва або реалізації продукції, послуг, робіт перевищує беззбитковий обсяг;

г) немає вірної відповіді.

 

26. Маржинальний дохід − це …

а) обсяг виробництва або реалізації продукції, послуг, робіт, при якому підприємство не отримує прибутку, але й не потерпає від збитку (доходи підприємства дорівнюють його витратам);

б) граничний дохід, який отримує підприємство від продажу кожної наступної одиниці продукції, послуг, робіт;

в) величина, на яку фактичний обсяг виробництва або реалізації продукції, послуг, робіт перевищує беззбитковий обсяг;

г) немає вірної відповіді.

 

27. Запас фінансової міцності − це …

а) обсяг виробництва або реалізації продукції, послуг, робіт, при якому підприємство не отримує прибутку, але й не потерпає від збитку (доходи підприємства дорівнюють його витратам);

б) граничний дохід, який отримує підприємство від продажу кожної наступної одиниці продукції, послуг, робіт;

в) величина, на яку фактичний обсяг виробництва або реалізації продукції, послуг, робіт перевищує беззбитковий обсяг;

г) немає вірної відповіді.

 

28. Включає суму доходів підприємства від усіх видів діяльності …

а) валовий дохід;              

б) валовий прибуток;

в) чистий дохід;       

г) чистий прибуток.

 

29. Різниця доходу від реалізації продукції та податку на додану вартість - це …

а) валовий дохід;              

б) валовий прибуток;

в) чистий дохід;       

г) чистий прибуток.

 

30. Різниця чистого доходу від реалізації продукції та собівартості реалізованої продукції - це …

а) валовий дохід;              

б) валовий прибуток;

в) чистий дохід;       

г) чистий прибуток.

 

31. Різниця прибутку до оподаткування та суми податку на прибуток - це …

а) валовий дохід;              

б) валовий прибуток;

в) чистий дохід;       

г) чистий прибуток.

 

32. Виділяють такі види ефективності діяльності підприємства за критерієм збільшення ефекту:

а) локальна;              

б) первісна;

в) порівняльна;       

г) мультиплікаційна.

 

33. За наслідками виділяють такі види ефективності діяльності підприємства:

а) соціальна;              

б) абсолютна;

в) госпрозрахункова;       

г) економічна.

 

34. За місцем одержання виділяють такі види ефективності діяльності підприємства:

а) локальна;              

б) мультиплікаційна;

в) соціальна;       

г) народногосподарська.

 

35. За метою визначення виділяють такі види ефективності діяльності підприємства:

а) абсолютна;              

б) економічна;

в) порівняльна;       

г) мультиплікаційна.

Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:38 PM