Тестові завдання до теми 2

Тестові завдання:

 

1. Підприємство - це …

а) самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади, або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної або іншої господарської діяльності;

б) економічна одиниця, що використовує фактори виробництва для виготовлення продукції, товарів або послуг, які вона потім продає домогосподарством, іншім фірмам або державі;

в) цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної економічної мети;

г) юридична особа, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців або осіб без громадянства з використанням найманої праці.

 

2. Ідентифікуйте ознаку підприємства. «Підприємство самостійно укладає угоди, самостійно здійснює всі операції господарської діяльності, отримує дохід і прибуток, покриває витрати, забезпечує подальший виробничий і соціальний розвиток»:

а) майнова відповідальність;

б) системна єдність засобів виробництва;

в) оперативно-господарська та економічна самостійність;

г) організаційна єдність.

 

3. Ідентифікуйте ознаку підприємства. «Підприємство - це певним чином організований колектив зі своєю внутрішньою структурою та  управлінням»:

а) майнова відповідальність;          

б) системна єдність засобів виробництва;

в) оперативно-господарська та економічна самостійність;

г) організаційна єдність.

 

4. Ідентифікуйте ознаку підприємства. «Підприємство відповідає за борговими зобов’язаннями всім своїм майном»:

а) майнова відповідальність;

б) системна єдність засобів виробництва;

в) оперативно-господарська та економічна самостійність;

г) організаційна єдність.

 

5. Ідентифікуйте ознаку підприємства. «Підприємство об'єднує в певному порядку всі економічні ресурси для виробництва блага»:

а) майнова відповідальність;

б) системна єдність засобів виробництва;

в) оперативно-господарська та економічна самостійність;

г) організаційна єдність.

 

6. Які характерні ознаки комерційного підприємства?

а) розвивається за рахунок власних коштів;

б) займається діяльністю, що приносить прибуток;

в) функціонує за рахунок власних коштів і розвивається за рахунок прибуткової діяльності;

г) всі відповіді вірні.

 

7. Комерційними організаціями є:

а) господарські товариства;

б) громадські організації;

в) виробничі кооперативи;

г) релігійні організації.

 

8. Які характерні ознаки некомерційної (непідприємницької) організації?

а) існує за рахунок бюджетних коштів;

б) не може мати прибутку за родом своєї діяльності;

в) забезпечується бюджетним фінансуванням, оскільки за родом своєї діяльності не може мати прибутку;

г) всі відповіді вірні.

 

9. Некомерційними організаціями є:

а) споживчі кооперативи;

б) благодійні фонди;

в) муніципальні унітарні підприємства;

г) державні унітарні підприємства.

 

10. Зібрання обов’язкових правил, що регулюють взаємовідносини підприємства з іншими суб’єктами господарювання, - це …

а) статут підприємства;

б) колективна угода;

в) галузева угода;

г) усі відповіді вірні.

 

11. Угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією або власником, яка щорічно переглядається і регулює їх виробничі, економічні і трудові відносини, - це …

а) статут підприємства;

б) колективна угода;

в) галузева угода;

г) усі відповіді вірні.

 

12. Підприємства, що діють на основі власності територіальної громади, - це …

а) приватні підприємства;

б) державні підприємства;

в) колективні підприємства;

г) комунальні підприємства.

 

13. Якщо в статутному фонді підприємства іноземні інвестиції становлять не менше 10%, то такі підприємства визнаються …

а) підприємствами з іноземними інвестиціями;

б) іноземними підприємствами;

в) національними підприємствами;

г) немає правильної відповіді.

 

14. Ознаки, за якими підприємства належать до групи малих підприємств:

а) розмір статутного фонду;

б) розмір отримуваного прибутку;

в) чисельність працюючих;

г) розмір валового доходу за рік.

 

15. За правовим статусом і формою господарювання підприємства класифікуються на:

а) комерційні, некомерційні;

б) одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства;

в) приватні, колективні, комунальні, державні;

г) лізингові, промислові, банківські, торговельні, страхові.

 

16. Підприємство або інший суб’єкт господарювання, створений юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їхнього майна й участі в підприємницькій діяльності з метою одержання прибутку, називається:

а) акціонерним товариством;

б) суб’єктом підприємницької діяльності;

в) господарським товариством;

г) виробничим кооперативом;

д) товариством з додатковою відповідальністю.

 

17. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борги товариства:

а) в межах належних їм акцій;

б) у межах належних їм внесків;

в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

г) усім належним їм майном;

д) немає вірної відповіді.

 

18. Статутний капітал підприємства «Гефест» розділений на 2000 акцій номінальною вартістю 1500 грн. кожна. Акції належать 3-м учасникам, які придбали цінні папери в ході торгів на біржі. У разі банкрутства підприємства учасники ризикують лише сумами своїх вкладів. Дане підприємство є …

а) товариством з обмеженою відповідальністю;

б) публічним акціонерним товариством;

в) приватним акціонерним товариством;

г) командитним товариством.

 

19. За результатами звітного періоду загальний борг підприємства «Еталон» склав 800 тис. грн. Власниками підприємства є 2 підприємця, суми внесків яких склали 300 і 400 тис. грн. відповідно. В результаті боргові зобов'язання кожного учасника склали по 400 тис. грн. Дане підприємство є …

а) товариством із додатковою відповідальністю;

б) товариством з обмеженою відповідальністю;

в) командитним товариством;

г) повним товариством.

 

20. За результатами звітного періоду загальний борг підприємства «Тріада» склав 400 тис. грн. Власниками підприємства є 2 підприємця - А і Б, суми внесків яких склали 100 і 200 тис. грн. відповідно. В результаті боргові зобов'язання учасника А склали 133,33 тис. грн., учасника Б - 266,67 тис. грн.

Дане підприємство є …

а) товариством із додатковою відповідальністю;

б) товариством з обмеженою відповідальністю;

в) командитним товариством;

г) повним товариством.

 

21. Товариство, учасники якого відповідно до укладених між ними договорів здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову відповідальність за його зобов'язаннями всім належним їм майном - це …

а) товариство з додатковою відповідальністю;

б) товариство з обмеженою відповідальністю;

в) командитне товариство;

г) повне товариство.

 

22. Товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, а інші учасники товариства несуть відповідальність за зобов'язаннями в межах сум зроблених ними вкладів - це …

а) акціонерне товариство;

б) товариство з обмеженою відповідальністю;

в) командитне товариство;

г) повне товариство.

 

23. Акція з нефіксованим дивідендом, розмір якого визначається загальними зборами акціонерів після сплати фіксованого відсотка власникам привілейованих акціями - це …

а) акція звичайна;

б) акція іменна;

в) акція на пред’явника;

г) акція трудового колективу.

 

24. Акція, дивіденд якої фіксується у вигляді твердого відсотка, виплачуваного у першочерговому порядку, незалежно від величини прибутку компанії - це …

а) акція звичайна;

б) акція іменна;

в) акція на пред’явника;

г) привілейована акція.

 

25. Найпростішою формою об’єднання підприємства є:

а) концерн;

б) корпорація;

в) асоціація;

г) консорціум;

д) холдинг.

 

26. Договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій - це …

а) асоціація;

б) корпорація;

в) консорціум;

г) концерн.

 

27. Тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського капіталу для реалізації спільної мети називаються:

а) консорціумом;

б) картелем;

в) концерном;

г) корпорацією.

 

28. Статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньо-економічної та іншої діяльності - це …

а) асоціація;

б) корпорація;

в) консорціум;

г) концерн.

 

29. Корпорація – це:

а) договірне об’єднання господарюючих суб’єктів на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного учасника;

б) найпростіша форма договірного об’єднання підприємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації господарської діяльності;

в) форма статутних об’єднань підприємств, що характеризується єдністю власності і контролю;

г) договірне об’єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання збуту виготовлюваної продукції.

 

30. Промислово-фінансова група має статус юридичної особи:

а) так;

б) ні.

31. Схема об’єднання підприємств, що працюють у системі взаємовигідних партнерських відносин, при яких відбувається передача на платній основі торгової марки, технології або лінії виробництва, називається:

а) лізингом;

б) факторингом;

в) франчайзингом;

г) опціоном.

 

32. Державне регулювання розвитку підприємництва − це …

а) система заходів, розроблених державою, з урахуванням вимог ринку та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності (правовий і фінансовий механізми, механізми стимулювання, підтримки, сприяння, контролю; форми та методи реалізації державного регулювання, державні органі та фонди, покликані займатися діяльністю суб’єктів підприємництва);

б) сукупність (комплекс) пріоритетних народногосподарських підходів і рішень, які визначають основні напрями і форми правового, економічного та організаційного сприяння розвитку підприємництва з урахуванням інтересів держави та суб’єктів господарювання;

в) створення стимулів використання матеріальних і фінансових ресурсів, які залучаються у сферу підприємництва на пільгових засадах або безоплатно;

г) усі відповіді вірні.

 

33. До основних функцій державного регулювання розвитку підприємництва належать:

а) підтримка пропорційності виробництва та споживання;

б) підтримка та розвиток конкуренції;

в) перерозподіл доходів;

г) соціальний захист підприємців і споживачів.

 

34. Державна підтримка розвитку підприємництва − це …

а) система заходів, розроблених державою, з урахуванням вимог ринку та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності (правовий і фінансовий механізми, механізми стимулювання, підтримки, сприяння, контролю; форми та методи реалізації державного регулювання, державні органі та фонди, покликані займатися діяльністю суб’єктів підприємництва);

б) сукупність (комплекс) пріоритетних народногосподарських підходів і рішень, які визначають основні напрями і форми правового, економічного та організаційного сприяння розвитку підприємництва з урахуванням інтересів держави та суб’єктів господарювання;

в) створення стимулів використання матеріальних і фінансових ресурсів, які залучаються у сферу підприємництва на пільгових засадах або безоплатно;

г) усі відповіді вірні.

 

35. Завданнями державної підтримки розвитку підприємництва є:

а) забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за рахунок діяльності суб'єктів підприємництва;

б) підвищення технологічного рівня виробництва підприємницьких структур;

в) створення нових робочих місць;

г) усі відповіді вірні.

Last modified: Monday, 21 January 2019, 2:10 PM